فایل تحقیق : پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

فایل تحقیق : پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

دانشکده علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی (اطلاع رسانی)

عنوان:

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

استاد راهنما:

دکتر عصمت مؤمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول:کلیات پژوهش… 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 اظهار مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

1-4 اهداف پژوهش…. 7

1-4-1 هدف اصلی.. 7

1-4-2 اهداف فرعی.. 7

1-5 پرسش های پژوهش…. 7

1-6 فرضیه های پژوهش…. 8

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش…. 8

1-8 متغیر های پژوهش…. 9

1-9 محدودیت های پژوهش…. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 تعریف برون سپاری… 11

2-3 اهمیت برون سپاری… 12

2-4 اهداف راهبردی برون سپاری… 13

2-5 علت های برون سپاری… 15

2-6 انواع برون سپاری… 15

2-7  روش های برون سپاری… 17

2-8 مزایای برون سپاری… 19

2-9 معایب برون سپاری… 21

2-10 مراحل برون سپاری… 22

2-11 عوامل موفقیت برون سپاری… 24

2-12 فرایند برون سپاری… 25

2-13 برون سپاری با رویکرد بهره وری… 26

2-14 نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها 28

2-15 عملکرد و ارزیابی عملکرد. 30

2-16 انواع ارزیابی عملکرد. 31

2-17 مدل های ارزیابی عملکرد. 32

2-18 نظام ارزیابی عملکرد. 35

2-19 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی… 36

2-20 وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانه‌ها، 37

2-21  پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، 39

2-22 پیشینه های پژوهش در ایران.. 41

2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور. 44

2-24 جمع بندی از پیشینه های پژوهش…. 46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 47

3-1 مقدمه. 48

3-2 نوع و روش پژوهش…. 48

3-3 مراحل انجام پژوهش…. 48

3-4 جامعه آماری پژوهش…. 49

3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش…. 49

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 49

3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش…. 50

3-7-1 روایی.. 50

3-7-2 پایایی پرسشنامه. 50

3-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 52

4-1 مقدمه. 53

4-2. شاخص های توصیف داده ها 53

4-2-1  توزيع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…. 53

4-2-2  توزيع پاسخ دهندگان از نظر سن.. 54

4-2-3  توزيع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات… 54

4-2-4  توزيع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار. 55

4-2-5  توزيع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی.. 55

4-2-6  شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد. 56

4-2-7  شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد. 56

4-2-8  شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد. 57

4-2-9  شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد. 57

4-3- پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش…. 58

4-3-1- پاسخ به پرسش و فرضیه اول.. 58

4-3-2- پاسخ به پرسش و فرضیه دوم. 59

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه سوم. 61

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه چهارم. 62

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 64

5-1 مقدمه. 65

5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های آمار توصیفی پژوهش…. 65

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2-1- اختصار و نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی پژوهش…. 65

5-2-2- اختصار و نتایج آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش…. 65

5-3- اختصار و نتایج آمار استنباطی متغیر های اصلی پژوهش…. 66

5-3-1 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه اول.. 66

5-3-2 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه دوم. 67

5-3-3 نتایج حاصل از پرسش و  فرضیه سوم. 67

5-3-4 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه چهارم. 68

5-4 پیشنهادهای پژوهش…. 68

5-4-1 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش…. 68

5-4-2 پیشنهاد های اجرایی.. 69

5-4-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده. 70

پیوست ها 71

منابع و مأخذ.. 72

الف. منابع فارسی.. 72

ب. منابع غیر فارسی.. 74

پرسشنامه. 78

 

فهرست جداول

جدول 2-1 گام های فرایند برون سپاری… 26

جدول 2-2 عوامل ارزیابی عملکرد در سطح واحدها و وظایف عملکردی مطابق مدل سینک….. 33

جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…. 53

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن.. 54

جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات… 54

جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار. 55

جدول 4-5 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی.. 55

جدول 4-6 شاخص های توصیف داده ها: کارایی عملکرد. 56

جدول 4-7 شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد. 56

جدول 4-8 شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد. 57

جدول 4-9 شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد. 57

جدول 4-10 آماره های توصیفی کارآیی عملکرد. 58

جدول 4-11 آزمون t برای کارآیی عملکرد. 59

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-12 آماره های توصیفی اثربخشی عملکرد. 60

جدول 4-13 آزمون t برای اثربخشی عملکرد. 60

جدول 4-14 آماره های توصیفی کیفیت عملکرد. 61

جدول 4-15 آزمون t برای کیفیت عملکرد. 62

جدول 4-16 آماره های توصیفی کمیت عملکرد. 62

جدول 4-17 آزمون t برای کمیت عملکرد. 63

 

فهرست نمودارها و شکل‌ها

نمودار 2-1. انواع برون سپاری… 16

شکل 2-1. چرخه حیات برون سپاری… 23

 

چکیده
پژوهش حاضر، با هدف مطالعه خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شده می باشد. در این پژوهش تأثیر خدمات برون سپاری بر مؤلفه های عملکرد، شامل اثربخشی، کارآیی، کمیت و کیفیت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی  و به جهت روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 90 نفر از مدیران (ارشد، میانی و صفی) و کارکنان شاغل در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی که به نوعی با فعالیت های برون سپاری درگیر بوده اند، تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده می باشد. روایی پرسش ها، از اعتبار محتوایی، ظاهری و پایایی پرسش ها، با آلفای کرونباخ 825/0 درصد بهره گیری شده می باشد. 90 پرسش نامه بین کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی توزیع و سپس کلیه پرسش نامه ها جمع آوری شده می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (اس. پی. اس. اس)، آمار توصیفی و آزمون T بهره گیری گردیده می باشد. یافته های پژوهش نشان داد، با در نظر داشتن مقدار t محاسبه شده (207/4) و سطح معناداری (000/0) که از 05/0 کمتر می باشد خدمات برون سپاری بر کارآیی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته می باشد. با در نظر داشتن مقدار t محاسبه شده (718/2) و سطح معناداری (008/0) که از 05/0 کمتر می باشد خدمات برون‌سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان تأثیرمثبت داشته می باشد. با در نظر داشتن مقدار t محاسبه شده (519/0) و سطح معناداری (605/0) که از 05/0 بیشتر می باشد، خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان تأثیر مثبت نداشته می باشد. با در نظر داشتن مقدار t محاسبه شده (584/6) و سطح معناداری 000/0 که از 05/0 کمتر می باشد، خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته می باشد. درنتیجه خدمات برون سپاری در حد زیادی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت داشته می باشد.

1-1 مقدمه
امروزه مسائلی زیرا افزایش فشارهای رقابتی، دشواری های کسب و کار، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فناوری و تخصصی شدن کارها، عدم اطمینان به آینده، افزایش هزینه ها، بزرگ شدن بیش از اندازه بعضی از سازمان ها و نیز محدودیت های قانونی سبب شده می باشد تا سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده و برای دستیابی به مزیت های رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، به راهکار های جدیدی روی آورند. یکی از این راهکار ها، تمرکز بر شایستگی های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت ها به منابع خارج از سازمان (برون سپاری) می باشد. از طرف دیگر در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها به مقصود کاهش راهبردی هزینه ها، ارتقاء کیفیت خدمات یا محصولات، افزایش رضایت مشتریان، بهبود عملکرد، افزایش اثربخشی، بهبود پاسخگویی و افزایش انعطاف پذیری پیش روی نوسانات بازار و تقاضاهای متنوع مشتریان، دستیابی به مهارت ها و فناوری های خارج از سازمان، آزادسازی منابع برای تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی سازمان و موارد دیگر، اقدام به برون سپاری نموده اند (سالونه،1390). به همین سبب در محیط رقابت جهانی که سازمان ها برای بقاء، نیازمند خلق ارزش و مدیریت هستند، برون سپاری به عنوان گزینه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی و اطمینان از رشد سازمان و جهانی شدن مطرح شده و اجتناب ناپذیر می باشد (گنجی، 1390).

برون سپاری موجب کوچک شدن سازمان همراه با کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، سرعت و کیفیت خدمات، انعطاف پذیری، انتقال فناوری، جذب سرمایه گذاری خارجی، تقسیم خطرپذیری و در مجموع عملکرد بهینه سازمان می گردد (عظیم زاد، 1389). با در نظر داشتن افزایش فضای خصوصی سازی و راهبرد های کوچک سازی سازمان ها، برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی در سال های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها – بالاخص کتابخانه ها –  قرار  گرفته و به صورت مختلف به اجرا درآمده می باشد (باغی کشتان، 1391). برون سپاری، واگذاری بعضی فعالیت های تکراری و متناوب داخل و نیز اختیارات تصمیم گیری شرکت به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه می باشد. در برون سپاری نه تنها خود فعالیت ها، بلکه اغلب عوامل تولیدی و اختیارات تصمیم گیری مرتبط با آن نیز واگذار می گردد (چشم براه و مرتضوی، 1386). به تعبیری دیگر برون سپاری عبارت می باشد از انتقال فرایندهای غیر راهبردی به بیرون از سازمان و تمرکز بر فرایندهای کلیدی درون سازمان (رهنورد و خاوندکار، 1387).

برون سپاری در کتابخانه های ایران تقریباً سابقه ای طولانی دارد. برون سپاری خدمات کتابخانه های ایران را می‌توان به دو قسمت تقسیم بندی نمود: الف) برون سپاری خدمات غیر فنی و غیر تخصصی؛ ب) برون سپاری خدمات فنی و تخصصی. نقل و انتقالات، صحافی وتعمیرات، چاپ و انتشار، تکثیر و فتوکپی از خدمات غیرتخصصی و معمولی هستند که کتابخانه ها آن ها را به بیرون از کتابخانه واگذار می کنند و شاید نخستین شکل برون سپاری در کتابخانه های ایران به شمار طریقه. کتابخانه ها معمولاً با شرکت های چاپ و تکثیر قرارداد امضاء می‌کنند تا امور مربوط را برای کتابخانه انجام دهند. با گذشت زمان و افزایش حیطه فعالیت و خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه ها، نگهداری شبکه‌های اطلاعاتی و راه اندازی نظام های رایانه ای، به فعالیت‌های قابل برون سپاری افزوده می گردد. برون سپاری خدمات فنی و تخصصی کم و بیش در کتابخانه های ایران نیز انجام شده می باشد. در میان فعالیت های اصلی و تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی، فهرست نویسی و سازماندهی از فعالیت هایی هستند که برای انجام آن از امکانات مراکز خارج از کتابخانه بهره گیری می شده می باشد. بهره گیری از فهرست برگه های کتابخانه کنگره به مدت طولانی، نمونه بارز این نوع برون‌سپاری می باشد. کمبود کتابداران متخصص، نبود امکانات و نیروی انسانی لازم در کتابخانه های کوچک و لزوم یکدستی پیشینه های کتابشناختی از علت های برون سپاری خدمات فهرست نویسی در کتابخانه های ایران به شمار می رود. در حال حاضر بهره گیری از لوح فشرده کتابشناسی ملی توسط دیگر کتابخانه ها از بارزترین نمونه های بهره گیری از امکانات و خدمات مراکز بیرون از کتابخانه به شمار می رود(حسن زاده و زندیان، 1384).

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، یکی از مهم ترین گنجینه‌های فرهنگ مکتوب در ایران و جهان اسلام می باشد. این سازمان به نوبه خود بخشی از فعالیت‌ها و خدمات خود را از قبیل خدمات چاپ و انتشار و تکثیر و فتوکپی و خدمات فنی خود مثل فهرست نویسی و آماده سازی را به شرکت ها واگذار کرده می باشد. مدیران و مشاوران کوشش در تشخیص، شناسایی، بهره گیری و تأثیر آن دارند، و الگوهای مشخصی در زمینه برون سپاری خدمات کتابداری در دسترس نیست و پژوهش حاضر، با مطالعه موردی، تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد را با مؤلفه های کمیت، کیفیت، اثربخشی، کارآیی مورد مطالعه قرار داده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان