جدید: پایان نامه روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی: بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان

جدید: پایان نامه روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی: بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مدیریت آموزش عالی

موضوع:

بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و ارتباط آن با توجه سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباس زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :‌مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………3

2-1-بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..3

3-1- ضرورت و اهميت تحقيق ……………………………………………………………………………………………………6

5-1- سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..8

5-1-1- سوالات اصلي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………..8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1-2- سوالات فرعي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………..9

6-1- تعاريف مفهومي …………………………………………………………………………………………………………………9

7-1- تعاريف عملياتي ………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………11

1-2- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2- تاريخچه رهبري ……………………………………………………………………………………………………………….13

3-2- رهبري تحولي ………………………………………………………………………………………………………………….15

4-2- شاخص هاي رهبري تحولي ………………………………………………………………………………………………22

5-2- تأثیر رهبري تحولي در سازمان هاي آموزشي ………………………………………………………………………24

6-2- نظريه سازمان ياد گيرنده…………………………………………………………………………………………………….25

7-2- تفاوت سازمان ياد گيرنده و يادگيري سازماني ……………………………………………………………………..27

8-2- اصول سازمان ياد گيرنده ……………………………………………………………………………………………………30

9-2- مشخصه هاي سازمان ياد گيرنده …………………………………………………………………………………………34

10-2- ويژگي هاي سازمان ياد گيرنده …………………………………………………………………………………………36

11-2- تفاوت سازمان هاي يادگيرنده با سازمان هاي سنتي……………………………………………………………..38

12-2- چگونه رهبران تحولي به يادگيري سازماني و پيشبرد سازمان به سمت سازمان يادگيرنده كمك
مي كنند……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

13-2- تحقيقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………..47

1-3- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..48

2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..48

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..48

4-3- ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………..49

5-3- روش مطالعه اعتبار ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………50

6-3- روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………….50

7-3- روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………..52

1-4- تجزیه و تحلیل سوالات اصلی …………………………………………………………………………………….54

2-4- تجزیه و تحلیل سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………..62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………71

1-5- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….72

2-5- بحث یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………73

3-5- پیشنهاد به مدیران (پیشنهاد کاربردی) ……………………………………………………………………………82

4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده (پیشنهادات پژوهشی) …………………………………………………….82

5-5- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….83

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………..85

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….92

 

فهرست جداول

جدول 1-2- الگوهای رهبری و تحولی از دیدگاه صاحبنظران مختلف …………………………………………….19

جدول 2-2- چهار تئوری پرداز کلیدی: رهبری تحولی …………………………………………………………………..21

جدول 3-2- مقایسه سازمان یاد گیرنده و یادگیری سازمانی ……………………………………………………………28

جدول 4-2- تفاوت سازمان یاد گیرنده با سازمان سنتی ………………………………………………………………….39

جدول 1-3- حجم نمونه مورد پژوهش بر حسب جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات ……………………….48

جدول 2-3- پایایی پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………………..50

جدول 0-4- آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش ……53

جدول 1-4- میزان مطابقت دانشگاه های جامع علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان
یاد گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………………54

جدول 2-4- نمره یادگیری دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص تسلط فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

جدول 3-4- نمره یادگیرنده بودن با در نظر داشتن شاخص الگوهای ذهنی ……………………………………………..55

جدول 4-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص ایجاد دورنمای مشترک………………………………………………………………………………………………………………………56

جدول 5-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص یادگیری تیمی ………………………………………………………………………………………………………………………..56

جدول 6-4- نمره یاد گیرنده بودن دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص تفکر سیستمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..57

جدول 7-4- میزان انطباق سبک رهبری مدیران دانشگاههای جامع علمی – کاربردی سمنان با در نظر داشتن شاخص های سبک رهبری تحولی …………………………………………………………………………………………..58

جدول 8-4- همبستگی بین بهره گیری مدیران ستادی از سبک رهبری تحولی و شاخص های سازمان یاد گیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………….59

جدول 9-4- همبستگی بین مولفه های رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده…………………..60

جدول 10-4- اختصار مدل مورد بهره گیری در تحلیل ……………………………………………………………………….61

جدول 11-4- ANOVA …………………………………………………………………………………………………………..61

جدول 12-4- ضرایب ……………………………………………………………………………………………………………..62

جدول 13-4- تحلیل واریانس چند عامله ……………………………………………………………………………………63

جدول 14-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری بین سبک رهبری تحولی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان …………………………………………………………………………………………………………………………..64

جدول 15-4- آزمون ANOVA برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاههای علمی – کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب تحصیلات مدیر ……………………………………………………………64

جدول 16-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..65

جدول 17-4- آزمون میانگین ها برای تعین معنی دار تفاوت بین انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری تحولی بر حسب سابقه کاری ……………………………………………………………………………………………………..66

جدول 18-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..67

جدول 19-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده بر حسب سابقه کاری مدیران ……………………..67

جدول 20-4- آماره های گروه ……………………………………………………………………………………………………68

جدول 21-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق رفتار مدیران با رهبری تحولی بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………………………68

جدول 22-4- آماره های گروه …………………………………………………………………………………………………..69

جدول 23-4- آزمون میانگین برای گروه های مستقل برای تعیین معنی داری انطباق دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان بر حسب جنسیت مدیران…………………………………………………………………………..70

 

چكيده

هدف اين پژوهش، بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان و ارتباط آن با شاخص هاي سازمان ياد گيرنده بود. سوال اصلي اين تحقيق عبارت از اين بود كه آيا بين سبك رهبري تحولي مديران ستادي و ميزان انطباق با شاخص هاي سازمان ياد گيرنده ارتباط اي هست؟ اين پژوهش تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين مطالعه شامل كليه كاركنان شاغل در دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان بود كه براساس آخرين اطلاعات رسمي از اين ادارات تعداد اين كاركنان در سال تحصيلي 90-91 برابر با 55 نفر بود. حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته گردید. در اين پژوهش، براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سازمان ياد گيرنده پيتر سنگه، با 31 سوال و پرسشنامه رهبري تحولي بس و اوليو، با 29 سوال بهره گیری شده می باشد. براي بررسي اعتبار ابزار گردآوري داده ها، از روش اجراي آزمايشي بر روي يك نمونه تصادفي بهره گیری گردید كه پايايي اين پرسشنامه ها با بهره گیری از آلفاي كرانباخ محاسبه گردید. نتايج اين پژوهش نشان داد كه رفتار مديران ستادي دانشگاه های علمی کاربردی استان سمنان ، به رفتارهاي رهبري تحولي (نفوذ ايده آل، انگيزش روحي، ملاحظات فردي و تحريك ذهني) نزديك می باشد و این سازمانها از نظر اعضای آن به سمت سازمان یادگیرنده گرایش دارند و بین سبک رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده همبستگی معنی داری هست. از بین مولفه های رهبری تحولی، مولفه تحریک ذهنی در مقایسه با سایر مولفه ها سهم بیشتری را در پیش بینی سازمان یادگیرنده نشان داد. همچنین ترکیب خطی متغیرهای جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری مدیر بر سبک رهبری تحولی تاثیرگذار بود اما مطالعه مستقل هر کدام از این متغیرها نشان داد که آنها به گونه مستقل بر رهبری تحولی و سازمان یادگیرنده تاثیرگذار نیستند.

مقدمه

در زمانی نه چندان دور سازمان ها در محیطی غیر پویا و ثابت به سر می بردند و پیش بینی وقایع آینده برایشان غیر ممکن بود؛ به طوری که مدیران می توانستند در شرایط مطمئن سازمان را مدیریت و برنامه ریزی کنند. اما، به تدریج و با ورود به قرن بیست و یکم، تغییرات مربوط به علم و فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست به سرعت سازمان ها را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که ساختار سازمان های سنتی و شیوه های رهبری آن، مناسب شرایط پیچیده و متغیر بازار جدید نبود. در چنین شرایطی تنها راه چاره سازمان ها تبدیل شدن به یک سیستم یادگیری همیشگی، و بهره گیری از یک های رهبری مناسب با آن می باشد تا بتواند نیازهای محیطی را تشخیص داده و ابزار لازم را جهت تطبیق خود با محیط فراهم آورند و بدین وسیله به حیات خود ادامه دهند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 106

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان