منبع تحقیق : پایان نامه روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی: بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور

منبع تحقیق : پایان نامه روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی: بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مدیریت آموزش عالی

عنوان:

مطالعه ارتباط هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف پژوهش حاضر” مطالعه ارتباط هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور” بود .پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی)انجام گردید.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای مذکور به تعداد115نفر بود.نمونه آماری پژوهش 83 نفرازمدیران (70 نفر مرد و13نفر زن) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ، یکی پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان ودیگری پرسشنامه محقق ساخته خودکارامدی بود .برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون بهره گیری گردید. نتایج نشان دادکه بین هوش هیجانی مدیران و خودکارامدی آنان ارتباط معنادار هست.همچنین بین هر کدام از مولفه های انگیزش وهمدلی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معناداروجود دارد. بین مولفه های خودآگاهی ، خود گردانی و مهارت های اجتماعی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنادار نظاره نشد. همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی ،مولفه انگیزش پیش بینی کننده ی معنی داری برای خود کارامدی می باشد.

مقدمه :

امروزه بسیاری از سازمانها دستخوش تغییرند و هر گونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی می باشد که انطباق پذیر بوده و با تغییر ها سازگار شوند در این بین تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمر بخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت، اهمیت فزاینده دارد.بررسیها نشان داده می باشد که گوی رقابت اینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به گونه اثر بخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط مستقر کنند در این زمینه هوش هیجانی یکی از مولفه های می باشد که میتواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان تأثیر مهمی اعمال کند وبه گفته گلمن (1998) شرط صد در صد واجتناب ناپذیر در سازمان به حساب میاید اخیرا بعضی از دانشمندان نیز دریافته اند که هوش هیجانی با اهمیت تر از بهره هوشی برای یک مدیر ورهبر می باشد .(مختاری پور،1386)

امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده می باشد که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص وهم تعبییر دقیق حالات هیجانی دیگران می باشد .هوش هیجانی ،فرد را از نظر هیجانی ارزیابی می ‌کند ،به این معنی که فرد به چه میزانی ، از هیجانها و احساسهای خود، اگاهی دارد وچگونه انها را کنترل واداره می ‌کند نکته قابل توجه در راستای هوش هیجانی این می باشد که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند ، بلکه آنها میتوانند آموخته شوند .نظريه هاي روانشناختي متعددي در خلال سالهاسعي كردند تا رفتار ادمي را تبيين كنند.نظريه ي شناخت اجتماعي نيز يكي از اين نظريه هاست.در سال1986باندورا اين نظريه را در مورد عملكرد آدميان مطرح كرد كه در آن تأثیر باورهاي خود را در شناخت ،انگيزش ،عاطفه و رفتارآدمي بر جسته نمود.باندورا معتقد می باشد كه افراد يك نظم (خود )را مي پرورانند كه آنها را قادر مي سازد تا بر تفكرات ،احساسات و اعمالشان مهار داشته باشند.باندورا با ديدگاه هايي كه به عوامل دروني موثر بر رفتار توجه مي كنند وعوامل محيطي را ناديده مي گيرند ،مخالفت مي كند واز ديدگاه هايي كه بشر را پاسخ دهنده منفعل به رويدادهاي محيطي مي دانند نيز انتقاد مي كند.از نظر باندورا شخص،محيط ورفتار بر هم تاثير و تاثر متقابل دارند وهيچ كدام از اين سه جزءرا نمي توان جدا از اجزاي ديگر به عنوان تعيين كننده ي رفتار بشر به حساب آورد.او اين سه تعامل را جبر متقابل ناميده می باشد.( سيف،1379)

اظهار مساله:                                          

بشر برای رسیدن به زندگی بهتر و سالم تر نیاز دارد بین فکر و احساسات و عواطف خود هماهنگی لازم را به وجود آورد و متناسب با موقعیتهای زندگی از آنها بهره گیری نماید . هوش هیجانی مانند مواردی می باشد که می تواند به زندگی افراد جهت دهد و سازگاری مناسب تری را نسبت به محیط در آنها به وجود آورد .

مديريت و يا عامل انساني مهمترين دليل تحولاتي می باشد كه امروز بشر در همه زمينه‌ها و به هر شكلي در جوامع گوناگون شاهد آن می باشد. در واقع عامل انساني می باشد كه تفاوت‌هاي فاحش امروز زندگي بشر با شرايط گذشته‌اش را رقم زده می باشد. اگر اين عامل از زندگي روزمره حذف گردد در واقع توسعه و پيشرفت از زندگي بشر حذف مي‌گردد. براي تغيير و حركت بسوي شرايط بهتر علاوه بر عواملي زیرا سرمايه، مواد اوليه و غيره مهمترين و اصلي‌ترين عامل نيروي انساني می باشد. در واقع ثروت و دارايي هر جامعه‌اي تنها و تنها نيروي انساني می باشد. اين ديدگاه شايد افراطي بنظر برسد ولي واقعيت‌هاي پيشرو در جوامع گوناگون اين امر را ثابت مي‌كند. اگر يك جامعه را با همه امكانات مادي و ثروت‌هاي بيكران با جامعه‌اي كه از همه اين امكانات بي‌بهره می باشد مقايسه كنيم و نظاره كنيم كه جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتري برخوردار می باشد تنها عاملي كه اين مسئله را ايجاد كرده بايد عامل انساني باشد در زمينه امور اقتصادي و تجاري مانند همه ديگر بخش‌هاي اجتماعي عامل انساني مهم و حياتي می باشد.

گلمن بر این عقیده می باشد که هوش هیجانی موجب شادی و خوشبختی افراد می گردد . وی پنج مهارت اساسی هوش هیجانی را شامل شناخت احسا سات خود ، تسلط بر احساسات ، بر انگیختن و ترغیب خود و شناسایی احساسات دیگران و تنظیم روابط خود با دیگران تعریف می کند . گلمن   در تعریف هوش هیجانی می گوید : هوش هیجانی توانایی درک ، توصیف ، دریافت و مهار هیجانها می باشد . هر کسی با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در رویارویی با وقایع مثبت یا منفی زندگی موضع گیری می ‌کند و به سازش با آنها می پردازد . بشر با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می بخشد و سازگاری بیشتری از خود نشان میدهد به طوری که اصولا با هوش هیجانی بالا، شخص وقایع کمتری را در زندگی تجربه می کند و این افراد در ایجاد برقراری روابط با کیفیت بالا ،مهارت بیشتری دارند(کیاروچی و همکاران. ترجمه نجفی زند،1385).

یکی از موضوعاتی که در حوزه های رهبری مطرح شده می باشد ، هوش هیجانی رهبر می باشد ، زیرا که کاربرد مناسب هیجانها در روابط انسانی ، درک احوال خود و دیگران ، خویشتنداری ، همدلی با دیگران و بهره گیری مثبت از هیجانها در تفکر و شناخت ، موضوع هوش هیجانی می باشد که در نحوه برخورد مدیران با زیر دستان تاثیر بسزایی خواهد داشت و بالطبع هوش هیجانی رهبران نیز به واسطه سبک رهبری آنها هم متفاوت می باشد ( اکبرزاده ، 1383 )

آن چیز که که از گذشته در میان عوام مطرح بوده اینکه بهره هوشی بالا باعث موفقیت هایی در شغل و زندگی و تحصیل و … می گردد اما تحقیقات اخیر نشان داده اند که عواملی غیر از هوش و یا استعداد در این موفقیت ها دخالت دارند . هوش هیجانی نوعی از هوش درون فردی می باشد که افراد با دریافتن و کشف این مهارت در خود به موفقیت هایی قائل می شوند . مديران براي اينكه بتوانند بطور اثر بخش وكارا در تمامي فعاليتهاي خود ،چه در زمينه اجتماعي و چه در زمينه فرهنگي ،خانوادگي و سياسي وهمچنين در زمينه كاري خود به موفقيتهاي چشمگيري دست يابند نياز به يك سري از قضاوتهادر مورد توانايي هاي خود در انجام وظايف،تكاليف ومسئوليت هادارند كه به آن خود كار امدي مي گويند.

بسياري از رفتارهاي بشر با سازوكارهاي نفوذ بر خــــــود[1]، برانگيخته و كنترل مي شوند. در ميان مكانيسم هاي نفوذ برخود، هيچ كدام مهمتر و فراگيرتر از باور به خودكارآمدي شخصي نيست. اگر فردي باور داشته باشد كه نمي تواند نتايج مورد انتظار را به‌دست آورد، و يا به اين باور برسد كه نمي تواند مانع رفتارهاي غيرقابل قبول گردد، انگيزه او براي انجام كار كم خواهد گردید. اگرچه عوامل ديگري وجود دارند كه به عنوان برانگيزنده هاي رفتار بشر اقدام مي كنند، اما همه آنها تابع باور فرد هستند.عملكرد مؤثر هم به داشتن مهارتها و هم به باورافراد برتوانايي انجام آن مهارتها نيازمند می باشد. اداره كردن موقعيتهاي دايم التغيير، مبهم، غيرقابل پيش بيني و استرس زا مستلزم داشتن مهارتهاي چندگانه می باشد. مهارتهاي قبلي براي پاسخ به تقاضاي گوناگون موقعيتهاي مختلف بايد غالباً به شيوه هاي جديد، سازماندهي شوند. بنابراين، مبادلات با محيط تا حدودي تحت تأثير قضاوتهاي فرد در مورد توانائيهاي خويش می باشد. بدين معني كه افراد باور داشته باشند كه در شرايط خاص، مي توانند وظايف را انجام دهند. خودكارآمدي درك شده معيار داشتن مهارتهاي شخصي نيست، بلكه بدين معني می باشد كه فرد به اين باور رسيده باشد كه مي تواند در شرايط مختلف با هر نوع مهارتي كه داشته باشد، وظايف را به نحو احسن انجام دهد.عقاید خودکار آمدی مشخص می کند که افراد چگونه احساس می کنند ، چگونه می اندیشند ، چگونه خود را بر می انگیزند و چطور رفتار می کنند ( باندورا، 1997 .به نقل از عبداللهی ونوه ابراهیم،1385)

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به مقصود بقا و رشد در محيطهاي جديد، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه مي شوند. يكي از مهمترين خصيصه ها كه مي تواند به رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند، هوش هيجاني می باشد. هوش هيجاني موضوعي می باشد كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانهاي و احساسات در توانمنديهاي انساني دارد. مديران برخوردار از هوش هيجاني، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري ، رضايتمندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند. شواهد بسياري ثابت مي كنند افراد داراي مهارت هيجاني بالا،يعني كساني كه خود را به خوبي مي شناسند و احساسات ديگران را نيز درك وبه طرز اثر بخش با آنان بر خورد مي كنند، در حوزه هاي مختلف زندگي موفق وكارامد مي باشند.اما افرادي كه نمي توانند به لحاظ هيجاني بر زندگي خود تسلط داشته باشند ،در گير كشمكش هاي دروني هستند.هوش هيجاني مي تواند به درك بهتر افراد از ظرفيت شان در موفقيت كمك كند.اين افراد فشار رواني كمتري را تحمل مي كنند واز رضايت روان شناختي وفيزيكي بهتري بر خوردارند.به نظر مي رسدكه هوش هيجاني مي تواند خودكارامدي را پيش بيني كندكه در اين پژوهش هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم اساسي مطرح مي گردد و پيش بيني كننده ي برا ي خودكار امدي مديران می باشد.

با در نظر داشتن اهميت هوش هيجاني درمديريت ، در این پژوهش به مطالعه ارتباط هوش هیجانی با خود کار آمدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای آزاد منطقه ده کشور می پردازد.

اهداف پژوهش:(به تفکیک هدف کلی و هدف های جزیی)

هدف کلی :

مطالعه ارتباط هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی واحد های دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور.

هدفهای جزیی:

       مطالعه وضعیت هوش هیجانی در میان مدیران گروههای آموزشی.

مطالعه وضعیت خودکارامدی در میان مدیران گروههای آموزشی.

مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان.

مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب جنسیت آنان.

مقایسه خودکارامدی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان.

مقایسه خودکارامدی مدیران بر حسب جنسیت آنان.

مطالعه وضعیت هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران بر حسب جنسیت آنان .

مطالعه ارتباط بین خود اگاهی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی .

مطالعه ارتباط بین انگیزش با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی.

مطالعه ارتباط بین خودگردانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی .

مطالعه ارتباط بین همدلی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی.

مطالعه ارتباط بین مهارتهای اجتماعی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی .

سوال اصلی پژوهش:

آیا بین هوش هیجانی و خود کارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه های آزاد منطقه ده ارتباط معنا دار هست.؟

سوالهای جزئی پژوهش :

      1-وضعیت برخورداری مدیران گروههای آموزشی ازهوش هیجانی چگونه می باشد؟

2- وضعیت برخورداری مدیران گروههای آموزشی ازخودکارامدی چگونه می باشد؟

3-آیابین مولفه های هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی بر حسب مدرک      تحصیلی تفاوت معنادار هست؟

4- آیابین مولفه های هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی بر حسب جنسیت تفاوت معنادار هست؟

5-آیا بین میزان خود اگاهی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

6-ایا بین میزان انگیزش مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

7- آیا بین میزان خودگردانی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

8- آیا بین میزان همدلی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

9- آیا بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران با خودکارامدی آنان ارتباط معنا دار هست؟

10-آیا براساس مولفه های هوش هیجانی مدیران می توان خودکارامدی آنان را پیش بینی نمود؟

 

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعاریف نظری :

هوش هیجانی :

مجموعه مهارتهای مرتبط با هم که مشتمل بر توانایی ادراک دقیق ارزیابی وابراز هیجانها توانایی دسترسی و یا ایجاد احساسات به مقصود تسهیل تفکر ،توانایی فهم هیجانها ، توانایی تنظیم هیجانها به مقصود رشد هیجانی وعقلانی می باشد.(آقایار،شریفی ،1385)

مولفه های هوش هیجانی:

خود اگاهی: توانایی فهم احساسات خود ودرک اثر ان بر عملکرد ،ارزیابی درست از توانمندی ها وکاستی های خود واعتماد به نفس.(ابراهیمی،1385)

انگيزش : جهت د‌اد‌ن و هد‌ایت عواطف و هیجان‎ها به سمت و سوی هد‌ف، خویشتن داری هیجانی و به تاخیر اند‌اختن خواسته‎ها و بازد‌اری کوشش‎ها ست .(آقایار،شریفی ،1385)

خودگرداني:توانایی کنترل احساسات صداقت و قابلیت اعتماد، وظیفه شناسی و سازگاری با شرایط. (آقایار،شریفی ،1385)

همدلی: مهارت درک احساسات دیگران، توانایی تشخیص مسائل جاری و گرایش به ارائه خدمت. .(ابراهیمی،1385)

مهارت اجتماعی: توانایی رهبری دوراندیشانه ،توانایی بر انگیختن دیگران وتوانایی نفوذ در دیگران ،وپرورش آنان .(ابراهیمی،1385)

خود کارامدی: به باورهای افراد به توانایی های خوددر انجام وظایف به گونه موفقیت آمیزاشاره دارد.(باندورا،1997 .به نقل از عبداللهی ونوه ابراهیم ،1385 )

 

تعاریف عملیاتی :

هوش هیجانی: در اين پژوهش مقصود از هوش هيجاني ، توانايي مديران گروههاي آموزشي در بكارگيري هيجانات به مقصود حل مشكلات كاري و داشتن زندگي سازماني اثر بخش می باشد كه مطابق با مؤلفه هاي ذيل بواسطه پرسشنامه سنجيده مي گردد.

خود اگاهی : در اين پژوهش مقصود از خوداگاهي مديران این می باشد که آنها شناخت عميقي نسبت به هيجانات ،عواطف ونقاط قوت ،ضعف ونيازهايشان دارند و با خودشان رفتارهاي صادقانه دارند وتصميماتي مي گيرند كه منطبق با ارزش ها و باورهاي انهاست . که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران در شش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کنند.

انگيزش: انگیزش مديران در اين پژوهش تصریح دارد به اينكه مديران خواهان پيشرفت وبهبود هستند و مي خواهند كارها را بهتر از گذشته انجام دهند و معياري براي اندازه گيري رشد وپيشرفت داشته باشند. که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران در شش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

خودگردانی: مقصود از خودگرداني مديران در اين پژوهش اين می باشد كه ايشان با هوش هيجاني مي توانند احساسات و تكانش هاي خويش را كنترل كنند و اينكه هيجانات را به گونه اي يكپارچه سازند تا بتوانند مسائل غير قابل پيش بيني را به راحتي كنترل كنند.که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران درشش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

همدلی : در اين پژوهش مقصود از همدلي مديران اين می باشد كه ، با موشكافي دقيق علايم ظاهري فرد، بتوانندبه نيازها يا خواسته هايشان پي ببرند وبه عبارتي بدانند مخاطبان چه انتظاراتي از ايشان دارند. که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران درشش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

مهارت های اجتماعی : در اين پژوهش مديران، به عنوان انسانهايي خوش برخورد و ممتاز در روابط اجتماعي تلقي مي شوندو اين امر باعث مي گردد انان در رهبري ،تعاملات فردي وابراز عقيده اثر بخش باشند. که مقصود ازآن نمره های می باشد که مدیران درشش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

خودکارامدی: در اين پژوهش مقصود از خودكار امدي ،عقايد،باورها وبرداشت مديران گروههاي اموزشي نسبت به توانايي ها و مهارتهاي خود شان می باشد كه بواسطه پرسشنامه22 سؤالی سنجيده مي گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان