منبع پایان نامه : پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان عود افراد وابسته به مواد

منبع پایان نامه : پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان عود افراد وابسته به مواد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره

عنوان:

اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان عود افراد وابسته به مواد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

1-1-مقدمه:

اعتياد به مواد مخدر[1] به عنوان يک ” مشکل اجتماعي ” يک پديده استعماري می باشد که سبب ساز زمينه هاي ناسالم اجتماعي،اقتصادي ،فرهنگي، شخصيتي و تربيتي مي باشد. امروزه وسعت اين معضل در جهان چنان گسترده می باشد که ميليونها نفر به آن مبتلا هستند .بدون ترديد مصرف بي رويه وروز افزون مواد مخدر به عنوان يکي از بزرگترين معضلات قرن حاضر تلقي مي گردد. يکي از علل مهم گسترش روز افزون اعتياد، سود جويي از آن مي باشد كه سوداگران مرگ از نا آگاهي و معضلات گوناگون جوانان وخانواده ها براي رونق گرفتن بازارهاي خود بهره گیری مي کنند و به شيوه هاي مختلف قربانيان بيشتري را در دام مخوف اعتياد گرفتار مي سازند (اقليما،1386).

شيوع روزافزون سوءاستفاده از موادافيوني خانواده ها ي بسياري رادرگير خود ساخته می باشد. براي پيشگيري از اعتياد کارگاه وهمايش هاي علمي متعددي تشکيل مي گردد هدف از اين برنامه ها ،افزايش سطح آگاهي عموم مردم بويژه افرادوابسته به موادو خانواده هاي آنان در مورد شناخت بيماري اعتيادوراههاي درمان آن مي باشد ،لازم می باشد در مانگران مراکز سم زدائي در کنار

برنامه هاي درماني خود مانند برگذاري كلاس هاي آموزشي گروهي و فردي ،آموزش مهارت هاي زندگي بويژه مهارت حل مسأله[2] رابکار گرفته تا احتمال باز گشت مجددمصرف مواد مخدر کاهش يابد (نريماني، 1385).

مورينو پيشگام نهضت گروه درماني مي گويد: مردم در گروه بيمار مي شوند پس چرا در گروه درمان نشوند (گيبسون وميشل،ترجمه: ثنايي،1380).

گروه درماني باعث افزايش سطح آگاهي بيمار نسبت به لغزش ها ،توانايي ها، ماهيت فردي ،اجتماعي ،مسايل متعدد روزمره زندگي و همچنين ترک مواد مي گردد در گروه درماني به فرد معتاد کمک مي گردد که با مسايل و معضلات يکديگر آشنا شوند و در حل معضلات يکديگر از تجربيات و راه حل هايي که قبلاً توسط روانشناس مرکز آموزش مهارت حل مسأله ارائه شده بهره گیری نمايند (سموعي ،1386).

1-2-بيان مسأله:

مصرف مواد مخدر مانند بارز ترين آسيبهاي اجتماعي می باشد که مي تواند بنيان فرهنگي –اجتماعي يک کشور را سست نمايد. بر هيچ کس پوشيده نيست که گسترش اين طریقه تيشه به ريشه بنيادها ي اخلاقي ،اقتصادي و اجتماعي يک جامعه مي زند و آن را از درون دچار فسادو در نهايت به انحطاط مي کشد.اين مشکل امروزه آنچنان خود نمايي مي کند که هيچ کشوري نمي تواند خود را کاملاً از آن مصون نمايند (مناجاتي وفرنام، 1382).

درمانهاي منطقي هيجاني و واقعيت درماني براي ايجاد تغييرات پايدار موثر می باشد و مهمتر از همه تغييراتي می باشد که با تکنيک هاي مختلف در سبک زندگي معتادين داده مي گردد. از مهمترين اين تکنيک ها و يا مهارتها ،مهارت حل مسئله می باشد که به عنوان اقدامي اساسي در خصوص درمان معتادين بايد انجام گيرد (کاستل وکراگ[3] ، 2000).

همچنين مارلات[4](1986) معتقد می باشد اغلب عودهاي معتادين زماني اتفاق مي افتد که اعتماد به نفس فرد معتاد پايين مي آيد و قادر به بهره گیری از مهارتهاي مقابله اي مانند قادر به کنترل خشم خود نمي باشد.

بوتوين و همکاران[5](1998) معتقدندبرنامه آموزش مهارت حل مسأله براي پيشگيري از سوء مصرف الکل و مواد اعتيادآور موثر مي باشد .

قابل ذكر می باشد ،يکي از شيوه هاي موثر ترک افراد وابسته به مواد، شرکت در گروه درماني می باشد که شامل آموزش راهبرد هاي به کار گيري يک زندگي با ثبات بدون مصرف مواد و افزايش آگاهي در زمينه عوامل فيزيکي و رواني شروع کننده و در نهايت سازگاري لازم جهت بر خورد مناسب با آنها را ممکن مي سازد (طوسي، 1379).

در جلسات متعدد گروه درماني پيشنهادات و آموزش هاي لازم جهت مصرف نکردن ،پاکي از مواد مخدر، آموزش مهارتهاي زندگي و برنامه ها ي ساختار يافته روزانه صحبت مي گردد و رفتار ها ،نگرشها و احساسات معتاد توسط خود بيمار ارزيابي مي گردد و توانايي هاي فرد را براي شناخت و تجزيه و تحليل اعمال خود توسعه مي دهند ( مناجاتي وفرنام،1384 ).

در گروه درماني به افراد وابسته به مواد کمک مي گردد که با مسائل و معضلات يکديگر آشنا شوند و در حل معضلات مشابه از تجربيات و راه حل هاي مناسب يکديگر بهره گیری نمايند .در جلسات گروه درماني وجود و تأثیر افرادي که قبلاً معتاد بودند در ارشاد و راهنمايي ساير افراد وابسته به مواداز اهميت خاصي بر خوردار می باشد و در برخي از موارد حتي بيش از يک پزشک و پرستار مربوطه مي توانند به افراد وابسته به مواد کمک كنند(سموعي، 1386).

با در نظر داشتن تحقيقات انجام شده فوق الذکر مي توان بين ميزان آموزش مهارت حل مسئله افراد وابسته به مواد و بازگشت آنها به مصرف مجدد و پرخاشگري ارتباط بر قرار نمود و مي توان گفت افراد ي که از اين مهارت بهرمندند کمتر دچار لغزش و يا عود خواهند گردید.بنابراين اين پژوهش در پاسخ به اين سئوال می باشد که آيا کساني که توانايي مهارت حل مسئله را كسب كرده اند کمتر دچار عود و پر خاشگري مي شوند ؟                                                                                      

1-3-اهميت وضرورت پژوهش:

1-3-1-اهميت نظري :

آموزش مهارت حل مسئله وتاثير آن در پيشگيري از عود افراد وابسته به مواد در چنددهه اخير توجه بسياري از روانشناسان و محققاني که در خصوص در مان اعتياد فعاليت دارند را به خود جلب کرده می باشد .

يکي از بزرگترين موضوعاتي که مي تواند يک فرد وابسته به مواد را در برابر پيشنهادات ديگران براي ميل به مصرف مجدد مصون سازي نمايد افزايش ميزان بصيرت و آگاهي وي از مهارتهاي حل مسئله می باشد.

مواردكاربردي آموزش مهارت حل مسئله شامل مهارتهاي لازم براي شناسايي مشکل ، جستجوي اطلاعات ، ارائه راه حل ها در مورد مشکل ، ارزيابي و تحليل آن ، اجراي راه حل نهايي ، تبيين هدف ،کاهش و کنترل پر خاشگري ، مديريت زمان ، تفکر انتقادي و حل مسئله می باشد(پاپيري،1380).

کنار آمدن با فشارهاومشكلات زندگي و انتخاب بهترين راه حل در افراد معتاد مانند مزاياي آموزش مهارت حل مسئله می باشد و همواره بخشي از درمان رابه خود اختصاص

مي دهد.درابتداي مصرف درافراد وابسته به مواد، تعارض ها جلوه چنداني ندارند اما با افزايش ميزان مصرف و گذشت زمان دشواريها ي مانند کشمکش هاي دروني و محيطي ،خرابکاري ، بي نظمي ،ضرب و شتم، در گيري با خانواده و همکاران وبكار گيري پاسخ هاي غير منطقي و پر خاشگرانه از خود بروز مي دهند. بنابراين آموزش مهارت حل مسئله در کاهش عود و پرخاشگري ازاهميت ويژه اي برخوردار می باشد( فرنام ومناجاتي،1384 ).

برنامه آموزش مهارتهاي زندگي مانند مهارت قاطعيت، مهارت حل مسئله ، كنترل خشم و استرس از موثر ترين شيوه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد دربين دانش آموزان مي باشد (طارميان،1378).

1-3-2-اهميت عملي :

آموزش مهارت حل مسئله علاوه بر اينكه درحوزه هاي سلامت و باليني مطرح می باشد در سطوح مختلف مانند پيشگيري از اعتياد هم کاربرد فراواني داردهمچنين به عنوان بخشي از آموزش مهارتها در بين جوانان و يا افرادي که شانس ابتلاءشان به اعتياد زياد تر می باشد مي تواند موثر واقع گردد.

در پيشگيري اوليه به نوجوانان يا افراد سالم مي توان آموزش داد تا بتوانند پیش روی معضلات به شناسايي مشکل ،جستجوي اطلاعات ،ارائه راه حل ها در مورد مشکل ،ارزيابي و تحليل آن و اجراي راه حل نهايي بپردازند و در نهايت از بهداشت رواني بيشتري بر خوردار شوند و آسيب پذيري شان کمتر گردد .

در سطح ديگر ي از پيشگيري وقتي فرد وابسته به مواد افيوني از مواد باز گرفته گردید بر خورداري از مهارتهايي مانند آموزش مهارت هاي ارتباطي و مهارت حل مسئله و مهارت کنترل خشم با هدف کاهش انگيزه در گرايش به سمت مواد و کاهش ميزان آسيب پذيري فرد در تعاملات اجتماعي و ارتباطات بين فردي به عنوان يک روش موثر بکار گرفته خواهد گردید .

در کلينيک هاي مشاوره ،بيمارستان هاي روان پزشکي و در گروه درماني مي توان از آموزش مهارت حل مسئله بهره گیری نمود. همچنين در درمان اختلالات اضطرابي و پر خاشگري ،افزايش اعتماد به نفس و درمان اختلالات خلقي و معضلات زناشوئي و زوج درماني نيز آن را به کار گرفت .

با در نظر داشتن اينکه پژوهش فوق در خصوص افراد وابسته به موادمي باشد نتايج اين پژوهش مي تواند مورد بهره گیری در مراکز تحقيقاتي در زمينه اعتياد و موسسات درماني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ،سازمان بهزيستي و مراکز خودمعرف بهزيستي و همچنين در آموزش و پرورش مورد بهره گیری و به کار گرفته گردد .

1-4-اهداف پژوهش:

1-4-1-اهداف کلي :

1-تعيين اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان عود افراد وابسته به مواد

2-تعيين اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان پرخاشگري افراد وابسته به مواد

1-4-2-اهداف جزئي:

1-تعيين اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان خشم و عصبانيت افراد وابسته به مواد

2- تعيين اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان تهاجم و توهين افراد وابسته به مواد

3- تعيين اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان لجاجت و کينه توزي افراد وابسته به مواد

1-5-فرضيات پژوهش:

1-5-1-فرضيات کلي :

1-آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان عود افراد وابسته به مواد تاثير دارد .

2-آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان پر خاشگري افراد وابسته به مواد تاثير دارد.

1-5-2-فرضيات جزئي :

1-آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان خشم و عصبانيت افراد وابسته به مواد تاثير دارد.

2-آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان تهاجم و توهين افراد وابسته به مواد تاثير دارد.

3-آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان لجاجت و کينه توزي افراد وابسته به مواد تاثير دارد.

1-6-تعاريف نظري و عملياتي متغيرها

1-6-1- تعريف نظري مشاوره گروهي حل مسئله:

مهارت حل مسئله فرايند تفکر منطقي و منظمي می باشد که به فرد کمک مي کند تا هنگام رويا رويي با معضلات ،راه حل هاي متعدد راجستجو کند و سپس بهترين راه حل را انتخاب نمايند(كلينكه، ترجمه: محمد خاني،1381 ).

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-6-2-تعريف عملياتي مشاوره گروهي حل مسئله :

آموزش مهارت حل مسئله طي يک دوره سه ماه نيمه براي گروه آزمايش به مدت 12 جلسه 90دقيقه اي هفته اي يکبار تشکيل گرديد .

آموزش داراي چندين مرحله مي باشد : جهت گيري کلي نسبت به مسئله، شناسايي کامل مشکل، به دست آوردن راه حل هايي متعدد ،ارزيابي راه حل ها ،اجراي راه حل ها و باز بيني

1-6-3-تعريف نظري پرخاشگري:

پرخاشگري[6] پرشورترين واکنش هيجاني می باشد که فردراقوي تر و نيرومندتر مي سازد. انسانها را نسبت به بي عدالتي هاي ديگران حساس تر مي سازدوباعث ميشود که آنها براي تلافي کردن ممانعت ، دخالت يا انتقاددست به مبارزه بزنند. اين جمله ميتواند کلامي يا غيرکلامي ، مستقيم وياغيرمستقيم باشد (ميز[7] وهمکاران، 2000).

   1-6-4- تعريف عملياتي پر خاشگري :

ميزان پر خاشگري نمره اي که فرد از پرسشنامه پر خاشگري[8] AGQ (1979 ) به دست مي آورد و کساني که نمره بيشترو بالا تر از ميانگين 5/42کسب مي كنند،ميزان پر خاشگري آنها به مراتب بيشتر می باشد .

1-6-4-1-تعريف نظري خشم وعصبانيت:

خشم وعصبانيت[9] يکي از هيجان هاي پيچيده بشر و واکنشي متداول نسبت به ناکامي و بدرفتاري مي باشند ،خشم وعصبانيت اگرچه بخشي از زندگي مي باشندولي ما را از رسيدن به اهداف خود بازمي دارند(عزيزي،1386).

1-6-4-2- تعريف عملياتي خشم وعصبانيت:

ميزان خشم وعصبانيت نمره اي که فرد از پرسشنامه پر خاشگري AGQ (1979 ) به دست مي آورد، ماده هاي 1تا14 اين پرسشنامه مربوط به خشم وعصبانيت مي باشد.

1-6-4-3-تعريف نظري تهاجم وتوهين:

تهاجم وتوهين[10] نوعي از هيجان هاي پيچيده بشر مي باشند كه براي مقابله ومعارضه با عوامل تهيه كننده منافع ومصالح افراد يك حالت تعارضي در وي پديد مي آورند معمولا در كتب كلاسيك تهاجم وتوهين رابه دوگروه تقسيم مي كنند:گروه اول مبناي بيولوژيكي وفطري دارند وگروه دوم مبناي فعل وانفعالات رواني در نتيجه محروميت وناكامي تظاهر مي كنند.(احدي ،1386).

1-6-4-4-تعريف عملياتي تهاجم وتوهين:

ميزان تهاجم وتوهين نمره اي که فرد از پرسشنامه پر خاشگري AGQ(1979 ) به دست مي آورد، ماده هاي15 تا 22 اين پرسشنامه مربوط به تهاجم وتوهين مي باشد.

1-6-4-5-تعريف نظري لجاجت وكينه توزي:

ازجمله خصوصيات و صفات زشت و رذايل اخلاقي در انسانها لجاجت وكينه توزي[11] مي با گردید لجاجت يعني پافشاري و سرسختي و اصرار بر امري و يا كاري و يا خواسته اي بدون در نظر گرفتن خوب يا بد آن وكينه توزي احساسي می باشد كه ريشه و خاستگاه آن احساس کمبود در خود از وجود نعمتي در ديگر می باشد. به اين معنا که شخص با در نظر داشتن وجود نعمتي در ديگري و فقدان آن در خود ، احساس مي کند که چيزي از ديگري کم دارد. همين احساس کمبود موجب مي گردد تا نسبت به نعمت هايي که ديگري از آن برخوردار مي باشد دچار رنجش وكينه توزي گردد(اكرمي ،1388).

1-6-4-6-تعريف عملياتي لجاجت وكينه توزي:

ميزان لجاجت وكينه توزي نمره اي که فرد از پرسشنامه پر خاشگري AGQ (1979 ) به دست مي آورد، ماده هاي23 تا 30 اين پرسشنامه مربوط به لجاجت وكينه توزي مي باشد.

1-6-5-تعريف نظري عود:

عود[12]عبارت می باشد از بر گشت ،فرد وابسته به مواد به مصرف مجدد مواد مخدر پس از اينکه به تعهد خود براي ترک مواد اقدام نمود (بك،ترجمه:گودرزي ،1380 ).

عود فرايندي می باشد که در آُن تغييراتي در افکار ،احساسات ،نگرشها و الگوهاي رفتاري فرد به وجود آمده و فرد را مجددا” بسوي مصرف مواد مخدر ،يا الکل سوق داده ويا راجع به آن فکر يا صحبت مي کند (مارلات و و گوردون[13]، 2000).

1-6-6- تعريف عملياتي عود :

مقصود از عود عبارت می باشد از وجودمورفين در ادرار افراد وابسته به مواد که در سه مرحله قبل از آزمون ،پس از آزمون و مرحله پيگيري بعمل مي آيد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 84

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان