پژوهش: پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

پژوهش: پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

   دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره و راهنمایی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

استاد راهنما:

دکتر حسن امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول.. 2

کلیات پژوهش… 2

1-1مقدمه. 3

1-2بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

1-4 اهداف پژوهش… 9

1-4-1 هدف اصلی.. 9

1-4-2اهداف فرعی.. 9

1-5 فرضیه های پژوهش… 10

1-5-1 فرضیه اصلی.. 10

1-5-2فرضیه های فرعی.. 10

1-6  تعاریف متغیر ها 10

1-6-1 تعاریف مفهومی متغیر ها 10

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم. 12

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش… 12

2-1 شیوه های فرزند پروری.. 13

2-1-1 تعاریف شیوه های فرزند پروری.. 13

2-1-2 نظریه ها و دیدگاههایی درمورد شیوه های فرزند پروری   14

2-1-2-1 نظریه بامریند. 14

2-1-2-2 الگوی شفر. 17

2-1-2-3 دیدگاه السون. 18

2-1-2-3 نظریه اریکسون. 20

2-1-2-4 الگوی زیگلمن.. 21

2-1-3 توجه های فرزندپروری.. 24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-4 مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه. 25

2-1-5 تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان  27

2-1-6 طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 28

2-1-7 فرهنگ و فرزندپروری.. 29

2-2 سبک های تفکر. 30

2-2-1 تعریف تفکر و سبک های تفکر. 30

2-2-2 انواع سبک های تفکر. 32

2-2-3 تفکر از دیدگاه جان دیویی.. 36

2-2-4 تفکر از دیدگاه گیلفورد. 37

2-2-5 مراحل تفکر منطقی در روبرو شدن با معضلات.. 38

2-2-6 سبک های تفکر از دید استرنبرگ.. 39

2-2-7  ارتباط هوش و تفکر. 40

2-2-8 عوامل بستر ساز تفکر. 42

2-3 سبک های حل مسئله. 43

2-3-1 تعاریف  و مفاهیم سبک های حل مسئله. 43

2-3-2 دیدگاه نزو در ارتباط با حل مسئله. 46

2-3-3 دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در ارتباط با حل مسئله  47

2-3-4 دیدگاه بدل و لناکس در ارتباط با حل مسئله  47

2-3-5 فرآیند حل مسئله. 49

2-3-6 نظریه های حل مسئله. 53

2-4 پیشینه پژوهش های انجام گرفته. 56

2-4-1 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور  56

2-4-2 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور  57

فصل سوم. 59

روش پژوهش… 59

3-1 طرح پژوهش… 60

3-2 طبقه بندی متغیرها 60

3-3 جامعه آماری پژوهش… 60

3-4 نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری.. 60

3-5 ابزار پژوهش… 61

3-5-1پرسش نامه  شیوه های فرزند پروری.. 61

3-5-2 پرسش نامه  سبک های تفکر. 61

3-5-3پرسش نامه سبک های حل مسئله. 62

3-6روش اجرا 62

3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم. 64

تجزیه و تحلیل داده ها 64

الف) یافته های توصیفی.. 65

4-1- فراوانی و درصد سبک های فرزندپروری والدین   65

4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های فرزندپروری   66

4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های تفکر  66

4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های حل مسئله  67

ب) یافته های استنباطی.. 67

4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبک های فرزندپروری   68

4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های تفکر  69

4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های فرزند پروری   70

فصل پنجم. 72

بحث و نتیجه گیری.. 72

5-1 تفسیر نتایج.. 73

5-2 نتیجه گیری کلی.. 78

5-3 محدودیت ها 78

5-4 پیشنهادات.. 78

5-4- 1 پیشنهادهای پژوهشی.. 78

5-4-2 پیشنهاد های کاربردی.. 79

منابع فارسی.. 80

منابع لاتین.. 86

 

فهرست جداول

4-1- فراوانی و درصد سبکهای فرزندپروری والدین. 65

4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبکهای فرزندپروری   66

4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبکهای تفکر. 66

4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبکهای حل مسئله. 67

4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبکهای فرزندپروری   68

4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبکهای تفکر  69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های فرزند پروری   70

 

چکیده
هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این مقصود از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و نیز پرسش نامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که  بین شیوه‫های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان ارتباط معنادار هست و بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان ارتباط  معنادار هست. همچنین بین شیوه های  فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان ارتباط  معنادار هست.

1-1مقدمه
زندگی خانواده تأثیر اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد بشر فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه افراد در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به معضلات رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن‌ها بینجامد. اکثر معضلات رفتاری دانش آموزان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین می‌باشد. به بیانی دیگر وجود معضلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر می باشد و با روش‌های تربیتی و شیوه های فرزند پروری نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ها با فرزندان  ارتباط دارد(هیبتی، 1381).

مقصود از شیوه‌های فرزند پروری، روش‌هایی می باشد که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند و بیانگر توجه‌هایی می باشد که آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی می باشد که برای فرزندان خویش وضع می کنند. اما بایستی پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می کند(حسینیان، پورشهریاری و کلانتری، 1387). این پژوهش بر آن می باشد که ارتباط شیو ه های فرزند پروری والدین را باسبک های تفکر و سبک های حل مسئله مطالعه نماید.

پژوهش در مورد سبک های تفکر از مطالعات مربوط به ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فیزیولوژیک فرآیند آموزش سرچشمه گرفته می باشد. شناخت و درک مدل های مرتبط با سبک های تفکر یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم می باشد. شناخت سبک های تفکر و متغیرهای مربوط به آن در آموزش و پرورش امری ضروری می باشد زیرا بسیاری از تفاوت ها در عملکرد افراد را به جای نسبت دادن به توانایی ها می توان به سبک های تفکر نسبت داد. به گونه ای که اگر معلمان از سبک های تفکر دانش آموزان آگاهی داشته باشند، با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیت های آموزشی می توانند به نتایج موثری برسند( ژانک[1]، 2003؛ به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام،1386).

متغیر دیگر مورد بحث در پژوهش حاضر سبک های حل مسئله می باشد. به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا از مهارت های حل مسئله متفاوتی بهره گیری می کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها تأثیر اساسی در بهزیستی جسمی و روانشناختی آن ها اعمال می کند (نوری،1377). از این رو هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه می باشد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان