دانلود فایل: پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشكي شهر اصفهان

دانلود فایل: پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشكي شهر اصفهان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد مرودشت

دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد روانشناسی

گرايش مشاوره وراهنمائی

عنوان:

بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشكي شهر اصفهان

استاد راهنما:

دكتر فرشاد بهاري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

       فصل اول: كليات پژوهش

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………. 2

1-2 توضیح و بيان مساله پژوهشي………………………………………………………………. 6

1-3 اهميت تحقيق………………………………………………………………………………… 9

1-3-1 اهميت نظري……………………………………………………………………………… 9

1-3-2 اهميت کاربردي…………………………………………………………………………. 9

1-4 اهداف………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………….. 10

1-5 سوالات تحقيق………………………………………………………………………………. 10

1-6 تعريف اصطلاحات…………………………………………………………………………. 11

1-6-1 دغدغه شغلي…………………………………………………………………………….. 11

1-6-2 تعريف پرستاري:……………………………………………………………………….. 11

1-6-3 تعريف كار:……………………………………………………………………………… 11

 

       فصل دوم پيشينه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………… 13

2-2 پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………. 13

2-2-1 دغدغه مسير شغلي چيست؟…………………………………………………………. 13

2-2-2 اصول نظريه رشدي سوپر …………………………………………………………… 14

2-2-3 خودپنداره…………………………………………………………………………………. 16

2-2-4 مراحل رشد شغلي……………………………………………………………………… 16

2-2-5 بلوغ مسير شغلي………………………………………………………………………… 18

2-2-6 انتخاب شغل و شخصيت……………………………………………………………… 20

2-2-7 آرزوهاي شغلي………………………………………………………………………….. 21

2-2-8-نظريه گاتفردسون……………………………………………………………………….. 22

2-2-9 دغدغه‌هاي شغلي در نظريه سازه مندي مسير شغلي……………………………. 25

2-2-10 اصول نظريه سازه مندي شغلي…………………………………………………….. 26

2-2-11 ابعاد انطباق پذيري شغلي …………………………………………………………….. 28

2-3 مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….. 29

2-3-1 مطالعات انجام شده در خارج کشور………………………………………………… 29

2-3-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………. 32

2-3-3 نتيجه گيري از تحقيقات قبلي…………………………………………………………… 33

     فصل سوم : روش پژوهش

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………….. 35

3-2 جامعه آماري…………………………………………………………………………………… 35

3-3 نمونه و روش نمونه گيري………………………………………………………………….. 35

3-4 ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………. 39

3-4-1 پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر…………………………………….. 39

3-4-2 پرسشنامه ويژگي‌هاي دموگرافيک…………………………………………………….. 41

3-5 روش تجزيه و تحليل آماري……………………………………………………………….. 42

 

فصل چهارم يافته هاي پژوهش

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 44

4-2 بررسي يافته هاي توصيفي………………………………………………………………….. 44

4-3 بررسي سوال هاي تحقيق………………………………………………………………….. 55

4-3-1 سوال اول…………………………………………………………………………………… 55

4-3-1-1 متغير جنسيت…………………………………………………………………………… 55

4-3-1-2 متغير سن………………………………………………………………………………… 55

4-3-1-3 متغير تحصيلات……………………………………………………………………….. 57

4-3-1-4 متغير تأهل………………………………………………………………………………. 57

4-3-1-5 متغير درآمد…………………………………………………………………………….. 58

4-3-2 سوال دوم…………………………………………………………………………………… 58

4-3-2-1 متغير وضعيت استخدام………………………………………………………………. 58

4-3-3 سوال سوم………………………………………………………………………………….. 59

4-3-3-1 متغير سابقه کار………………………………………………………………………… 60

4-3-4 سوال چهارم………………………………………………………………………………… 61

4-3-4-1 متغيير محل کار (بخش)…………………………………………………………….. 62

4-3-5 سوال پنجم………………………………………………………………………………….. 64

4-3-5-1 متغير نوبت کاري……………………………………………………………………… 64

 

       فصل پنجم: نتايج پژوهش

5-1 مقدمه:……………………………………………………………………………………………. 66

5-2 اختصار طرح و نتايج پژوهش………………………………………………………………. 66

5-3 بحث در يافته ها……………………………………………………………………………………… 67

5-3-1 بحث در مورد سوالات تحقيق ……………………………………………………………… 67

5-3-1-1-1 متغير جنسيت……………………………………………………………………………… 67

5-3-1-1-2 متغير سن…………………………………………………………………………………… 677

5-3-1-2سوال دوم………………………………………………………………………………………. 68

5-3-1-2-1 متغير وضعيت استخدام………………………………………………………………… 68

5-3-2-3 سوال سوم…………………………………………………………………………………….. 69

5-3-2-3-1 متغير سابقه کار…………………………………………………………………………… 69

5-3-2-4 سوال چهارم………………………………………………………………………………….. 70

5-3-2-4-1 متغير محل کار (بخش)………………………………………………………………… 70

5-3-2-5 سوال پنجم……………………………………………………………………………………. 71

5-3-2-5-1 متغير شيفت کاري……………………………………………………………………….. 71

5-4 محدوديت هاي پژوهش……………………………………………………………………………. 71

5-5 پيشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………….. 72

پيوست 1……………………………………………………………………………………………………… 74

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 78

                                           فهرست جدول‌ها

جدول (1-3) فراواني و درصد افراد در نمونه آماري به تفکيک جنسيت…………………… 36

جدول (2-3) ميانگين، حداقل و حداکثر سن افراد در نمونه آماري…………………………. 36

جدول (3-3) فراواني و درصد وضعيت تاهل افراد در نمونه آماري به تفکيک جنسيت.. 36

جدول (4-3) فراواني و درصد تفکيکي ميزان تحصيلات افراد در نمونه آماري………….. 37

جدول (5-3) فراواني و درصد تفکيکي وضعيت استخدامي افراد در نمونه آماري……… 37

جدول (6-3) فراواني و درصد تفکيکي وضعيت شيفت کاري افراد در نمونه آماري…… 37

جدول (7-3) فراواني و درصد ميزان درآمد افراد در نمونه آماري………………………….. 38

جدول (8-3) فراواني و درصد افراد در نمونه آماري به تفکيک بخش محل خدمت……. 38

جدول (9-3) بخشهاي مختلف پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان…………………….. 40

جدول(10-3)نتايج آلفاي كرونباخ مراحل و نمره كل پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان    41

جدول (4-1) گروه بندي متغيرهاي جمعيت شناختي……………………………………………… 45

جدول(4-2) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير جنسيت……. 45

جدول(4-3) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير سن……….. 46

جدول(4-4) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير ميزان تحصيلات     .47

جدول(4-5) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير وضعيت تأهل        48

جدول(4-6) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير درآمد……… 49

جدول(4-7) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير وضعيت استخدام50

جدول(4-8) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير سابقه کار… 51

جدول(4-9) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير محل کار (بخش)                       52

جدول(4-10) ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغير شيفت کاري        53

جدول(4-11) آزمون لوين براي تساوي واريانس هاي گروه هاي متغير سن………………. 54

جدول(4-12) آزمون t براي تساوي بين ميانگين هاي گروه هاي متغير جنسيت………….. 55

جدول(4-13) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير سن………………… 56

جدول(4-14) آزمون تعقيبي شفه براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير سن……….. 56

جدول(4-15) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير تحصيلات……….. 57

جدول(4-16) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير تأهل………………. 57

جدول(4-17) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي گروه هاي متغير درآمد…………….. 58

جدول(4-18) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي متغير وضعيت استخدام…………….. 58

جدول(4-19) آزمون تعقيبي شفه براي تساوي ميانگين هاي طبقه هاي متغير وضعيت استخدام.59

جدول(4-20) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي متغير سابقه کار………………………. 60

جدول(4-21) آزمون تعقيبي شفه براي تساوي ميانگين هاي طبقه هاي متغير سابقه کار… 61

جدول(4-22) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي متغير محل کار (بخش)……………. 62

جدول(4-23) آزمون تعقيبي شفه براي تساوي ميانگين هاي طبقه هاي متغيرمحل کار(بخش).63

جدول(4-24) آزمون مانوا براي تساوي ميانگين هاي متغير شيفت کاري…………………… 64

فهرست نمودارها

نمودار(4-1) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي جنسيت………….. 46

نمودار(4-2) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي سن………………. 47

نمودار(4-3) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي تحصيلات………. 48

نمودار(4-4) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي وضعيت تأهل…. 49

نمودار(4-5) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي درآمد……………. 50

نمودار(4-6) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي وضعيت استخدام……….. 51

نمودار(4-7) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي سابقه کار………. 52

نمودار(4-8) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي محل کار (بخش)……….. 53

نمودار(4-9) ميانگين نمره کل نگراني شغلي در متغير جمعيت شناختي شيفت……………. 5

چکيده

زمينه. با در نظر داشتن حساسيت شغل پرستاري شناخت دغدغه هاي آنها در مسير انتخاب شغل از ضروريات می باشد تا اين عزيزان از مراحل شغلي خود و دغدغه هاي آن مطلع شوند و انتخاب آگاهانه تري انجام دهند.

هدف. هدف پژوهش حاضرمقايسه دغدغه هاي شغلي پرستاران در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه ع.پ اصفهان در سال 1389 بود.

روش. پژوهش حاضر توصيفي از نوع علي- مقايسه اي و روش نمونه گيري دسترس بود. جامعه آماري شامل کليه پرستاران و نمونه آماري براساس توان آزمون عبارت از 286 پرستار و بهيار شاغل در بيمارستانهاي مذكوربود. . ابزار پژوهش پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر بود که در اين تحقيق پايايي آن74/ محاسبه گردید. آزمونهاي آماري عبارت بودند از t گروههاي مستقل با حجم نابرابر، تحليل وارايانس يك راهه، و آزمون تعقيبي شفه.

يافته ها. نتايج نشان دادند كه دغدغه هاي شغلي بر اساس سن در مراحل اصلي بقا (001/0 P=) و نمره کلي (024/0 P=)؛ وضع استخدام در مرحله بقا (023/0 P=)؛سابقه کاردر مرحله ايجاد (02/0 P=)،بقا (01/0 P=) و نمره کلي (045/0 P=)؛ و سرانجام، بر اساس محل کار (بخش) در مرحله قطع همکاري(03/0 P=) معنادار شده‌اند.

بحث و نتيجه گيري : نتايج پژوهش نشان داد كه بيشترين دغدغه پرستاران در متغييرسن و وضعيت استخدام از مراحل اصلي در مرحله بقا يعني مرحله اي كه فرد يا در شغلش تثبيت مي گردد يا آن را تغيير مي دهد كه با بالا رفتن سن افراد به مرحله واقعي انتخاب خود مي رسند همچنين متغيير سابقه كار در مراحل بقا و ايجاد ، كه دغدغه در اين مرحله به معني آن می باشد كه با افزايش سابقه كار افراد در شغل خود به ثبات بيشتري دست مي يابند و و به واقعيت بيشتر توجه مي كنند و به شغل علاقمند مي شوندو سپس در شغل خود به ثبات مي رسند و محل كار ( بخش) در مرحله قطع همكاري می باشد كه به معني آن می باشد كه افراد با كار كردن در بخشهاي مختلف دچار دغدغه هاي آن بخش شده و توانايي هايشان كاهش مي يابد در نهايت به قطع همكاري يا بازنشستگي بيش از موعد مي رسند.

1-1 مقدمه

انتخاب شغل تصميمي‌می باشد ‌که اگر با شناخت و آگاهي کامل انجام گردد منجر به رضايت شغلي و آرامش بشر مي‌گردد و اگر با ناآگاهي صورت گيرد چه بسا نگراني و دغدغه‌هايي براي بشر چه در بعد شغل و چه ابعاد ديگر زندگي ايجاد کند. انسانها با کامل شدن، تصميم‌هاي کاملتري نيز مي‌گيرند و تصميم شعلي نيز از اين قاعده مستثني نيست. چه بسا شغلي که تا ديروز رضايت فرد را جلب کرده می باشد امروز مايه نگراني و دغدغه او گردد و ناچار به تفکری راجع به نگراني‌ها و يا حتي در صدد تغييرات شغلي برآيد. پس تصميم خود را بهبود بخشيده و نسبت به رفع دلواپسي‌هاي خود اقدا مي‌‌موثر انجام مي‌دهد.

انتخاب شغل يكي از مراحل زندگي می باشد كه فرد در آن مفهو مي‌‌را كه از خويش دارد، نشان مي‌دهد. اما به آن حد صريح و روشن نيست كه قطعا بگويد: من چنين يا چنان شخصي هستم به همين طريق، ‌نگهداري و سازگاري شغلي براي يك فرد مبتدي عملي می باشد تا دريابد اولا شغل به او اجازه مي‌دهد كه نقشي را كه مايل می باشد، ايفا كند. ثانيا نقشي كه كار اجازه ايفاي آن را مي‌دهد آيا با مفهومي‌كه او از خويشتن دارد مطابقت مي‌نمايد؟ آيا عناصر پيش بيني نشده در آن را مي‌توان با خود متناسب كردو يا به نحوي اصلاح نمود كه با وي متناسب گردد؟ و بالاخره روش آزمايش خويش در قبال واقعيت‌ها می باشد تا معلوم گردد فرد مي‌تواند عملا با تصويري كه از خويش دارد زندگي كند يا نه ؟ (هاپاک،ترجمه اردبيلي، 1349، ص124)

ماهيت هر شغل تحت تاثير سطح اقتصادي- اجتماعي فرد،توانايي ذهني، خصوصيات شخصيتي و فرصت‌هاي مناسب پيش آمده قرار دارند و اينها دست به دست هم محدوديت‌ها يا فرصت‌هايي در اختيار فرد قرار مي‌دهند. با اين وجود، به دست آوردن شغل براي هر كس فرايند توسعه و تحقق تصوير شخصي فرد از خود می باشد. بطوري كه رضايت شغلي هر كس تا حدود زيادي بستگي دارد به اينكه تا چه ميزان كار يا زندگي، خروجي‌هاي شخصيتي و ارزش‌هاي فرد را فراهم مي‌آورند.

افرادي كه خصوصيات حرفه اي خويش را مي‌شناسند بيشتر احتمال دارد كه از زندگي حرفه اي خود كسب رضايت كنند، ‌ سوپر كه نظريه رشد حرفه اي او بيش از نظريه‌هاي ديگر مورد قبول مشاوران می باشد بر اين فرض می باشد كه انتخاب شغل كاربرد مفهوم خويشتن پنداري[1] يا درك فردي خويش می باشد. يعني مردم مشاغلي را انتخاب مي‌كنند كه عقیده دارند به آ‌نها امكان مي‌دهد تا آن چیز که كه تصور مي‌كنند هستند بشوند (سوپر، 1957، نقل از هيلي). خويشتن پنداري در نتيجه تاثير متقابل ارث و محيط توسعه مي‌يابد. خويشتن پنداري فرد منعكس كننده استعدادهاي دروني و صفات خلقي اوست كه از طريق تجارب وي در نقشهاي مختلف و همانندي با مدل‌هاي متفاوت گسترش يافته می باشد. رشد و تكامل خويشتن پنداري جرياني مداوم می باشد. هركس از مراحل سير شغلي كه توام با وظايف مخصوصي مي‌باشند مي‌گذرد و تجارب او با اين وظايف حرفه اي خويشتن پنداري حرفه اي او را شكل مي‌دهد. از آنجا كه تصميم گيري و انتخاب در سراسر زندگي حرفه اي رخ مي‌دهد كوشش مستمر فرد بر اين می باشد كه اين خويشتن پنداري حرفه اي گسترش يابنده را تكميل نمايد. (هيلي،ترجمه زندي پور، 1366).

به عقيده پارسونز[2] انتخاب شغل به عوامل بسيار وسيع و گسترده اي بستگي دارد كه از بين آنها سه مرحله را مي‌توان نام برد:

1-شناسايي كامل توانايي[3]‌ها، ‌استعداد[4]ها، ‌رغبت[5]‌ها و محدوديت[6]‌هاي فرد

2-شناسايي مشاغل متعدد و آگاهي از عواملي كه به موفقيت، ‌رضايت شغلي منجر مي‌گردد.

3-ايجاد سازشي منطقي بين خصوصيات شخصي و شرايط شغلي كه به موفقيت و رضايت شغلي بينجامد.(شفيع آبادي، 1386،ص 23)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عوامل زير در طرح ريزي شغلي و حرفه اي حائز اهميت خاصي هستند:

  • توانايي ذهني: ‌احراز هر شغل به ميزان معيني از رشد و توانايي ذهني نياز دارد.
  • استعداد: مشاغل مختلف به استعدادهاي خاص و معيني نياز دارند. براي استعداد تعاريف متعددي ارائه شده می باشد سوپر و كرايتز[7] (1962) عقیده دارند كه كلمه توانايي را مي‌توان به جاي استعداد بكار برد. (شفيع آبادي، 1386،ص64)
  • رغبت: ‌عبارت از تحريكي احساساتي می باشد كه با توجه و علاقه زياد به چيزي توام باشد رغبت وقتي به وجود مي‌آيد كه بشر به سمت چيزي گرايش داشته باشد وبه آن بينديشد و از آن لذت ببرد. (شفيع آبادي، 1386،ص66)
  • شخصيت: ‌به نظر گيلفورد[8] (1959)، ‌ شخصيت هرفرد مجموعه ويژگي‌هاي يكتا و يگانه اي می باشد كه مختص آن فرد می باشد. ( شفيع آبادي، 1386،ص 68)

عوامل محيطي، ‌عواملي نظير فرهنگ، ‌خانواده و طبقه اجتماعي و وضع جغرافيايي در انتخاب شغل فرد موثر هستند (شفيع آبادي، 1375، ص69).

انتخاب شغل يك فرآيند پيچيده و مبهم می باشد و به عوامل متعددي بستگي دارد و نيز با مشكلاتي همراه می باشد. هر فردي ممكن می باشد در هر كدام از مراحل انتخاب خود با مشكلاتي مواجه شده و نگراني‌هايي داشته باشد.

هاپاك [9] (1957، به نقل از حسيني، 1371). حداقل 5 دليل عمده را در انتخاب يك شغل داراي اهميت مي‌داند كه عبارتند از:

1-انتخاب شغل در زندگي افراد تعيين كننده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- انتخاب شغل موفقيت يا شكست افراد در مراحل بعدي را باعث مي‌گردد.

3-انتخاب يك شغل براي فرد لذت يا نفرت به همراه خواهد داشت (درصورت انتخاب درست، لذت و انتخاب نادرست، نفرت در پي خواهد داشت).

4-انتخاب شغل تك بعدي نيست و بر روي تمام جنبه‌هاي زندگي افراد تاثير مي‌گذارد.

5- نحوه انتخاب شغل درجامعه اي كه افراد آن از آزادي برخوردار هستند، ميزان بهره گیری آن جامعه از نيروي انسانيش را تعيين مي‌كند.

پرستاري نظامي ‌بي نظير در راستاي ارتقاء سلامت می باشد كه شامل ارائه خدمات بر مبناي دانش و مهارتهايي می باشد كه براي ديگران فراهم مي‌گردد. پرستاري حرفه اي پويا می باشد كه حيطه اقدام آن به گونه مداوم در حال تحول می باشد شغلي با ماهيت انساني و مقدس كه هدف آن كمك و خدمت به بشريت می باشد از آنجا كه هدف اصلي مشاوره شغلي تسهيل رشد حرفه اي و هدايت شغلي می باشد و با در نظر داشتن مسئوليت خطير و سنگين اين عزيزان، لزوم دانستن دغدغه ها و نگرانيهاي آنها در راه مسير رشد شغلشان ضروري به نظر مي‌رسد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان