منبع پایان نامه : پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره خانواده: اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

منبع پایان نامه : پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره خانواده: اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي

گروه مشاوره

پايان‌نامه‌ کارشناسي ارشد رشته روانشناسی

گرايش مشاوره خانواده

عنوان:

اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل
شهرستان نجف‌آباد

استاد راهنما :

دکتر سيداحمد احمدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………….. 1

1-1- بيان مسئله………………………………. 2

1-2- اهميت و ضرورت پژوهش………………………. 5

1-3 – اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-4- فرضيه‌هاي پژوهش…………………………… 6

1-5- تعريف نظري و عملياتي متغيرها………………. 6

فصل دوم: پيشينه‌ي پژوهش

مقدمه……………………………………….. 8

2-1- گفتار اول: تعهد زناشويي…………………… 8

2-1-1- ماهيت و مفهوم تعهد زناشويي………………. 8

2-1-2- ابعاد تعهد زناشويي……………………… 11

2-1-2-1- تعهد شخصي……………………………. 11

2-1-2-2- تعهد اخلاقي…………………………… 12

2-1-2-3- تعهد ساختاري…………………………. 13

2-1-3- تاثيرات نظري ساختار اجتماعي تعهد زناشويي….. 13

2-1-4- نظريه‌ها و مدل‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي……. 15

2-1-4-1- نظريه‌ها و مدل‌هاي خاص در ارتباط باتعهد زناشويي    15

2-1-4-1-1- مدل سرمايه‌گذاري رسبالت………………. 15

2-1-4-1-2- نظريه سه وجهي عشق استرنبرگ…………… 16

2-1-5- تأثیر کاربردي تعهد زناشويي………………… 18

2-2- گفتار دوم: تاب‌آوري……………………….. 20

2-2-1- تعريف تاب‌آوري………………………….. 20

2-2-2- الگوهاي تاب‌آوري………………………… 24

2-2-2-1- الگوي بلاک و بلاک………………………. 24

2-2-2-2- الگوي مک کابين و همکاران………………. 255

2-2-2-2-1- ارزيابي انطباقي…………………….. 26

2-2-2-2-2- تجارب جبراني……………………….. 26

2-2-2-2-3- حمايت اجتماعي………………………. 27

2-2-3- سرسختي روان شناختي……………………… 27

2-2-4- تاب‌آوري در خانواده……………………… 29

2-2-4-1- تعريف تاب‌آوري خانوادگي………………… 29

2-2-4-2- عوامل تشکيل دهنده تاب‌آوري خانواده………. 30

2-2-4-3- مراحل تاب‌آوري خانواده…………………. 30

2-3- گفتار سوم: غني‌سازي ازدواج…………………. 33

2-3-1- رويکردها و برنامه‌هاي پيشگيري…………….. 33

2-3-2- برنامه ارتقاء ارتباط……………………. 35

2-3-2-1- تاريخچه غني‌سازي روابط…………………. 35

2-3-2-2- پايه‌هاي نظري…………………………. 36

2-3-2-3- شيوه‌هاي مداخله……………………….. 37

2-3-2-4- استراتژيهاي مداخله و فرمتهاي زماني براي برنامه‌هاي RE 42

2-3-2-5- روشهاي درمان RE………………………. 42

2-3-2-6- روشهاي مداخله………………………… 43

2-3-2-7- پاسخ‌هاي خاص رهبر يا درمانگر……………. 44

2-3-2-7-1- تبديل شدن………………………….. 44

2-3-2-7-2- رفع مشکل…………………………… 44

2-3-2-7-3- شستشو دادن…………………………. 45

2-3-2-8- انتخاب برنامهRE………………………. 45

2-3-2-9- اهداف برنامهRE……………………….. 46

2-3-3- برنامه آماده‌سازي – غني‌سازي اولسون………… 47

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-3-1- تاريخچه برنامه آماده‌سازي اولسون………… 47

2-3-3-2- ريشه‌هاي نظري برنامه آماده سازي- غني‌سازي السون    47

2-3-3-3- اهداف برنامه آماده‌سازي-غني‌سازي اولسون…… 48

4- پيشينه‌ي پژوهشي…………………………… 49

2-4-1- تحقيقات انجام شده پيرامون اثربخشي غني‌سازي بر تعهد زناشويي در خارج از کشور……………………………………… 49

2-4-2- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ غني‌سازي زوجين در خارج از كشور………………………………………… 50

2-4-3- پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي غني‌سازي ازدواج در داخل کشور    51

2-4-4- پژوهش‌‌هاي انجام شده در درزمينه‌ي تعهد زناشويي خارج از کشور    52

2-4-5- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تعهد زناشويي در داخل كشور………………………………………… 53

2-4-6- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه تاب‌آوري در خارج كشور  55

2-4-7- نتايج پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تاب‌آوري و سرسختي روانشناختي در داخل كشور……………………………………. 56

اختصار و جمع‌بندي ………………………………. 58

فصل سوم: روش‌پژوهش

مقدمه……………………………………….. 59

3-1- روش پژوهش……………………………….. 59

3-2- جامعه آماري……………………………… 60

3-3- نمونه و روش نمونه‌گيري…………………….. 60

3-4- ابزار تحقيق……………………………… 61

3-4-1- پرسش‌ نامه تعهدزناشويي (DCI)………………. 61

3-4-2- مقياس تاب‌آوري کانر- ديويدسون…………….. 61

3-5- روش اجراي پژوهش …………………………. 62

3-6- اختصار محتواي جلسات آموزشي …………………. 62

3-7- روش آماري ………………………………. 63

فصل چهارم: نتايج پژوهش

مقدمه……………………………………….. 64

4-1- يافته‌هاي توصيفي …………………………. 64

4-1-1- بررسي استنباطي داده‌ها…………………… 68

4-1-2- پيش‌فرض نرمال بودن توزيع نمرات……………. 70

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5-1- اختصار طرح پژوهش…………………………… 77

5-2- بحث در يافته‌هاي پژوهش…………………….. 77

5-3- نتيجه‌گيري‌کلي…………………………….. 81

5-4- اعتبار پژوهش…………………………….. 82

5-5- محدوديت­هاي پژوهش…………………………. 82

5-6- پيشنهادات پژوهشي…………………………. 82

5-7- پيشنهادات كاربردي………………………… 83

پيوست 1……………………………………… 84

پيوست 2 …………………………………….. 94

پيوست 3……………………………………… 100

پيوست 4……………………………………… 101

منابع و مآخذ…………………………………. 103
فهرست شكل‌ها

شكل (2-1): فرايند تاب‌آوري در خانواده……………. 31

شكل (2-2): مهارتهاي R. E ………………………. 41

شكل(4-1): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تعهد زناشويي زنان در دو گروه آزمايش و کنترل…………………………… 71

شكل (4-2): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تعهد شخصي زنان در دو گروه آزمايش و کنترل……………………………….. 72

شكل (4-3): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تعهد اخلاقي زنان در دو گروه آزمايش و کنترل…………………………… 73

شكل (4-4): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تعهد ساختاري زنان در دو گروه آزمايش و کنترل…………………………… 74

شكل (4-5): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تاب‌آوري زنان در دو گروه آزمايش و کنترل……………………………….. 75
فهرست جدول‌ها

جدول (3-1): دياگرام طرح پژوهش………………….. 59

جدول (3-2): فراواني توزيع متغير تحصيلات در دو گروه آزمايش و کنترل   60

جدول (3-3): فراواني و درصد متغير سن در دو گروه آزمايش و کنترل 61

جدول (3-4): اختصار موضوع و دستور جلسات آموزشي……… 62

جدول (4-1): فراواني و درصد متغير سن در دو گروه آزمايش و کنترل 64

جدول (4-2): فراواني توزيع متغير تحصيلات در دو گروه آزمايش و کنترل   65

جدول (4-3): نتايج مقايسه سن دو گروه كنترل و آزمايش.. 65

جدول (4-4): نتايج آزمون خي دو جهت سنجش فرض عدم تفاوت 65

جدول (4-5): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تاب‌آوري دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون ……………………… 66

جدول (4-6): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد زناشويي دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون …………………… 66

جدول (4-7): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد شخصي دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون ……………………… 67

جدول (4-8): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد اخلاقي دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون ……………………… 67

جدول (4-9): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد ساختاري دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون …………………… 68

جدول (4-10): نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس‌هاي دو گروه 68

جدول (4-11): ضريب همبستگي ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي با تاب‌آوري وتعهد زناشويي و عاملهاي آن…………………………………. 69

جدول (4-12): نتايج آزمون شاپيرو- ويلك در مورد نرمال بودن توزيع متغيرهاي تاب‌آوري، تعهد شخصي، تعهد اخلاقي، تعهد ساختاري و تعهد زناشويي در دو گروه آزمايش و کنترل……………………………….. 70

جدول (4-13): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي بر ميزان تعهد زناشويي زنان نجف‌آباد در دو گروه كنترل و آزمايش…… 71

دول (4-14): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي بر ميزان تعهد شخصي زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه كنترل و آزمايش   72

جدول (4-15): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي بر ميزان تعهد اخلاقي زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه كنترل و آزمايش  73

جدول (4-16): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي بر ميزان تعهد ساختاري زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه كنترل و آزمايش 74

جدول (4-17): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي زوجين بر ميزان تاب‌آوري زنان نجف‌آباد در دو گروه كنترل و آزمايش…… 75

جدول (4-18): نتايج آزمون مان‌ويتني‌يو در مورد تفاوت توزيع نمرات تاب‌آوري در دو گروه کنترل و آزمايش……………………… 76

جدول (4-19): نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس‌هاي دو گروه 76

چكيده

اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل پرداخته می باشد. جامعه آماري اين پژوهش زنان شهرستان نجف‌آباد بودند که از بين آنها 60 نفر بصورت نمونه در دسترس با گمارش تصادفي انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه تعهد زناشويي (DCI) و مقياس تاب‌آوري بود. پژوهش بصورت نيمه‌تجربي با پيش‌آزمون و پس‌آزمون و در دو گروه آزمايش و کنترل انجام پذيرفت. فرضيه پژوهش اين بود که: آموزش غني‌سازي ازدواج تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل شهرستان نجف‌آباد را افزايش مي‌دهد. داده‌ها بصورت توصيفي و استنباطي و تحليل کواريانس با بهره گیری از نرم‌افزار SPSS تحليل گردید. نتايج نشان داد که آموزش غني‌سازي ازدواج تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل نجف آباد را افزايش داده می باشد (05/0p<).

مقدمه

ازدواج، ارتباط‌اي دوجانبه، پيچيده، ظريف و پوياست که از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار می باشد و براي دستيابي به نيازهاي عاطفي و امنيتي افراد بزرگسال همواره مورد تاييد بوده می باشد. اگرچه در نخستين روزهاي ازدواج، زوجين به يکديگر احساس‌ تعهد دائمي مي‌نمايند. ليکن برخي از زوجين به تدريج دچار تعارض مي‌شوند (نوابي نژاد، 1380). تعهد زناشويي[1] به معناي وفادار ماندن به خانواده و اعضاي آن در هنگام غم و شادي، وقايع خوشايند ناخوشايند زندگي می باشد. تعهد بر مبناي احساس و عاطفه و هم برپاي قصد و نيت می باشد. زوجيني که در مورد تعهد خود در قبال همسر و ديگران به بلوغ فکري لازم نرسيده و رفتاري دوسوگرايانه را تعقيب مي‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با ديگران دچار مشکل خواهند گردید و نتيجه آن، بي‌وفايي خواهد بود (مک کارتي[2]؛ 1999، به نقل ازشاه‌سياه، 1387). سطح پايين تعهد زناشويي منجر به عدم رضايت و طلاق مي‌گردد. يکي از نشانه‌هاي خانواده سالم، احساس تعهد در قبال ديگر اعضاي خانواده می باشد. در خانواده‌هاي متعهد، اعضا نه تنها خود را وقف آسايش و بهزيستي خانواده مي‌کنند بلکه در رشد و تعالي هر يک از اعضاي آن مي‌کوشند (هريس[3]، 2006).

تاب‌آوري[4] عبارت از توانايي سازگاري موفقيت‌آميز به رغم شرايط چالش‌انگيز و تهديد کننده می باشد (گارمزي وماستن[5]؛ 1991، به نقل از محمدي، 1384). تا ب‌آوري به عوامل و فرايند‌هايي اطلاق مي‌گردد که خط سير رشد را از رفتارهاي خطرزا به رفتارهاي مناسب و سالم مي‌رساند و به رغم وجود شرايط ناگوار به پيامدهاي سازگارانه منتهي مي‌گردد (محمدي، 1384).

افراد تاب‌آور داراي رفتارهاي خودشکنانه نيستند، از نظر عاطفي آرام هستند و توانايي تبديل شرايط استرس‌زا را دارند (لتزرينگ[6]، 2005). هسته مرکزي سازه تاب‌آوري در اين پيش فرض می باشد فطرتي زيست شناختي براي رشد و کمال در هر بشر هست و به گونه طبيعي و در شرايط معين مي‌تواند عیان گردد (ورنر[7]، 1997).

نابساماني در روابط زوجين با پيامدهاي طولاني مدت جسمي و رواني همراه می باشد و نياز به کار اصولي در اين زمينه دارد يکي از پرکاربرد‌ترين برنامه‌ها در اين زمينه برنامه‌ي غني‌سازي ازدواج[8] می باشد. غني‌سازي ازدواج رويکردي آموزشي می باشد که با هدف ارتقا ارتباط زوج‌ها، کوشش مي‌کند زوج‌ها را نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلي و صميميت را تقويت نمايد، و مهارتهاي ارتباط کارآمد و حل مسئله آنها را گسترش دهد (اوليا، 1387).
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 139

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان