دانلود پژوهش: پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان

دانلود پژوهش: پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.) )

گرایش مشاوره

عنوان:

مقایسه تاثیر مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان

استاد راهنما:

دکتر ژاله رفاهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

-1) مقدمه                                                                                                                                   2

1-2) اظهار مسئله                                                                                                                               5

1-3) ضرورت و اهمیت                                                                                                                 8

1-4) اهداف پژوهش                                                                                                                       9

1-5) فرضیات پژوهش                                                                                                                   10

1-6) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش                                                                             11

فصل دوم ادبیات پژوهش

2-1) مقدمه                                                                                                                                16

2-1-1) ازدواج                                                                                                                          16

2-1-2) مفهوم تعارضات زناشویی                                                                                               18

2-1-3) علل تعارضات زناشویی                                                                                                  22

2-1-4) منابع عمده تعارض                                                                                                         23

2-1-5) مزایای تعارض                                                                                                                28

2-1-6) انواع تعارض                                                                                                                   29

2-1-7) فرآیند تعارضات زناشویی                                                                                              30

2-1-8) فرایند حل تعارض                                                                                                        31

2-2) رویکرد نظریه عقلانی- عاطفی الیس                                                                                      32

2-2-1) مروری بر نظریه درمان عقلانی- عاطفی آلبرت الیس                                                       33

2-2-2) تعارض های زناشویی و حل آن از دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی                                  34

2-2-3) مقایسه باورها و عقاید زوجهای سالم و غیرسالم                                                               36

2-2-4) نارضایتی زناشویی                                                                                                          38

2-2-5) رشد ودائمی شدن آشفتگی زناشویی                                                                              39

2-2-6) فرآيند درمان تعارضهاي زناشويي                                                                                  40

2-2-7) فنون زوج درمانی در روش عقلانی- عاطفی                                                                  41

2-2-8) فنون درمانی کاهش تعارض زناشویی                                                                             42

2-2-9) رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی                                                                                 50

2-2-9-1) مروری بر نظریه واقعیت درمانی گلاسر                                                                 50

2-2-9-2) تحول نظریه گلاسر از واقعیت درمانی تا نظریه انتخاب                                           51

2-2-9-3) مفاهیم اساسی نظریه شخصیت                                                                               54

2-2-9-4) احساسات و نیازهای انسانی                                                                                  54

2-2-9-5) مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته                                                         59

2-2-9-6) مقایسه نظريه عقلانی- عاطفی و نظریه واقعیت درمانی                                            60

2-2-9-7) فنون واقعیت درمانی                                                                                               62

2-3) پيشينه پژوهشي                                                                                                                    66

2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور                                                                           66

2-3-2) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور                                                                        68

2-3-3) جمع بندی و نتیجه گیری                                                                                               71

فصل سوم- روش پژوهش

3-1 ) مقدمه                                                                                                                     73

3-2) طرح پژوهش                                                                                                                      74

3-3) جامعه آماری                                                                                                                      75

3-4) نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                       75

3-5) ابزار اندازه گیری                                                                                                                76

3-6) روش اجرای پژوهش                                                                                                             79

3-7) طرح جلسات                                                                                                                     80

3-8) روش تجزیه و تحلیل آماری                                                                           84

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه                                                                                                                                85

4-2) توصیف آماری داده ها                                                                                                        85

4-3) یافته های استنباطی فرضیات                                                                                                  95

فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادات

5 -1) اختصار پژوهش                                                                                                     107

5-2) محدودیتهای پژوهش                                                                                                        120

5-3) پیشنهادهای پژوهش                                                                                                          121

منابع

فهرست منابع فارسی                                                                                                 123

فهرست منابع انگلیسی                                                                                           128

پیوستها و ضمائم

پرسشنامه تعارضات زناشویی                                                                                                 134

فراوانی پاسخهای 54 سوال توسط 60 پاسخ دهنده                                                                   138

چكيده انگليسي                                                                                                                       146

فهرست جداول

جدول 4-1) توزیع فراوانی                                                                                                                         86

جدول 4- 2) پیش آزمون نمرات تعارض                                                                                                       87

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4- 3 )پس آزمون نمرات تعارض                                                                                                        87

جدول 4-4 ) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون گروه واقعیت درمانی                                               88

جدول 4- 5 ) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون گروه عقلانی عاطفی                                             89

جدول 4-6) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه کاهش همکاری                             89

جدول 4-7) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه کاهش ارتباط جنسی                       90

جدول4 -8) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه واکنش های هیجانی                                   91

جدول 4-9) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه جلب طرفداری فرزند                                    91

جدول 4-10) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه کاهش ارتباط خانوادگی                             92

جدول 4-11) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه ارتباط فردی با خویشاوندان خود                 92

جدول4-12)اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه جدا کردن امور مالی از یکدیگر                   93

جدول4-13) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه کاهش ارتباط موثر                                    94

جدول 4- 14) نتايج تحليل واریانس سه گروه آزمايشی                                                                              95

جدول4 – 15) اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون فرضیه اول                                                             96

جدول4-16) اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون درفرضیه دوم                                                              97

جدول4-17)آماره توصیفی اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون واقعیت درمانی درفرضیه سوم               98

جدول4-18)نتایج آزمون t اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون واقعیت درمانی فرضیه سوم                   98

جدول4-19) آماره توصیفی اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون عقلانی عاطفی درفرضیه چهارم           100

جدول4-20)نتایج آزمون t اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون عقلانی عاطفی فرضیه چهارم           100

جدول4-21)نتایج نحلیل واریانس گروههایآزمایشی                                                                                     102

جدول4-22)اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون مولفه های تعارض زناشویی با بهره گیری از

آزمون شفه                                                                                                                                                104

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1 ) توزیع آزمودنی ها به تفکیک جنسیت و گروه آزمایشی                                                            86

نمودار 4-2 ) پیش آزمون و پس آزمون نمرات تعارض زناشویی در سه گروه                                                   88

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه و مطالعه میزان تاثیر مشاوره زوجی به شیوه شناختی الیس و واقعیت درمانی گلاسر در کاهش تعارضات زناشویی بوده می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 140 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان بوده اند که تعداد 60 نفر بعنوان نمونه بصورت هدفمند انتخاب و در 3 گروه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی و کنترل به تعداد مساوی و بصورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه 54 سوالی تعارضات زناشویی “ثنایی و ترابی” که 8 مولفه از تعارضات را می سنجد ، می باشد . هر یک از زوجین گروه آزمایش مورد مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که : مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زوجین موثر می باشد . بین مشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی و شیوه عقلانی – عاطفی تفاوت معناداری وجود ندارد . همچنین شیوه عقلانی – عاطفی در زنان بیش از مردان بر کاهش تعارضات موثر می باشد و درنهایت مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی فقط بر کاهش تمام مولفه های تعارضات زناشویی به غیر از همکاری و ارتباط خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر داشته در حالیکه درمشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی فقط بر مولفه های افزایش واکنش هیجانی و کاهش ارتباط خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر نداشته می باشد.

1-1) مقدمه

خانواده يكي از اصلي ترين اركان اجتماعي و در عين حال يكي از آسيب پذيرترين اركان مي باشد.از هر چه بتوانيم فاصله بگيريم ، از خانواده نمي توانيم. زیرا بدون وجود خانواده ، در هر شكل و صورتي كه باشد ، مفهوم زندگي و حيات انساني مصداقي نخواهد داشت. مفهوم خانواده و ارزش اين نهاد اجتماعي براي هر دولت و جامعه اي اساس كار تلقي مي گردد و هر جامعه متناسب با ارزشهاي خود آغاز به سراغ خانواده مي رود تا از درون آن، شهروندان آتي خويش را بپروراند. اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه جامعه بخاطر تحولات ساختاري و زيربنايي به شهروندان جديد با طرز فكري نو نياز داشته باشد. به همين خاطر می باشد كه خانواده يكي از اولين نهادهايي می باشد كه در جامعه بايد تغيير كند و تغييري حاصل نخواهد گردید ، مگر از طريق درك و شناخت علمي از كاركردها و بدكاريها.

بروز تعارض[1] در روابط انسانها با یکدیگر اجتناب ناپذیر می باشد.یعنی بحث و جدل و مشاجره در تمام ارتباط ها بروز می کند، در خانواده ها فراوان دیده می گردد که حتی دو خواهر و برادر کوچک بطور متناوب با یکدیگر دعوا و بازی می کنند.مهرورزی و تعارض از رایج ترین پدیده ها در روابط انسانهاست.تعارض عبارت می باشد از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری انجام می شود و همچنین ستیزه ایی بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراک مختلف( کبیری 1377؛ به نقل از شریعتمداری 1383).

هالفورد[2] (2001، ترجمه تبریزی ، 1384 ) ضمن بحثی در مورد آشفتگی روابط زناشویی به گزارش نارضایتی مهم و مداوم در ارتباط توسط حداقل یکی از زوجین تصریح می نماید.

افزایش روزافزون تعارضهای زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده می باشد تا مشاوران بخصوص آنانکه با خانواده کار می کنند، نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض و در حال طلاق ارائه دهند. تعارض با خطر فزاینده انواع اختلالات روانی مانند افسردگی خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد مخصوصاً در مردان ، نا کارآمدی جنسی در هر دو جنس و معضلات رفتاری رو به افزایش در فرزندان خصوصاً اختلالات رفتاری پسران ارتباط دارد (فارل[3] 1989).

علاوه بر اختلالات روانی ، تعارض بر سلامتی جسمی نیز تاثیر دارد. همچنین تعارضات زناشویی[4] تاثیر مستقیمی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مانند ، کاهش ایمنی بدن ، افزایش فشار خون و… برجای می گذارد ( شیلینگ و شر[5] 1977، به نقل از امید نیا 1376).

تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط می باشد. تعارض در روابط زناشویی بر کل ارتباط تاثیر می گذارد. پژوهش نشان می دهد زوجین متعارض کمترین میزان رضایتمندی از ازدواج و بیشترین احتمال طلاق را نشان می دهند(فاورز و السون[6] 1992به نقل از سعیدیان1382).

در کشور ما بر اساس آمارهای موجود میزان طلاق در سالهای مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان می باشد که در کل حاکی از افزایش آن می باشد( سالنامه آماری جمهوری اسلامی، 1380).

درمورد تعارضات زناشویی نظریه و دیدگاههای متفاوتی ارائه شده می باشد و روشهای گوناگونی بر اساس آنها تدوین گردیده می باشد. دو نظریه معروف در این زمینه: نظریه عقلانی- عاطفی[7] الیس و نظریه واقعیت درمانی[8] گلاسر می باشد. این دو نظریه معضلات رفتاری و ارتباط بین فردی را بصورت متفاوتی توصیف می کنند و راه حل های متفاوتی برای آنان ارائه می دهند. از دیدگاه الیس علل اکثر معضلات رفتاری و تعارضهای بین فردی مانند تعارضهای زناشویی مربوط به باورهای غیر منطقی می باشد (شفیع آبادی 1383؛ فلانگان و فلانگان[9] 2004؛ الیس[10] 1997).

از نظر گلاسر رفتار غیر عادی ناشی از هویت شکست و عدم در نظر داشتن واقعیت و ناتوانی در ارزشیابی از رفتار خود و انتخاب رفتارهایی می باشد که پیامد نامطلوبی به دنبال دارد( شفیع آبادی 1385؛ شیلینگ ترجمه آرین 1382؛ شارف[11] 1996؛ گلاسر[12] 2000).

در پژوهش حاضر دو روش درمانی که متمرکز بر دو رویکرد فوق می باشد بر روی دو گروه از زوجین دارای تعارض اجرا خواهد گردید تا مشخص گردد کدام روش در مقایسه با گروه کنترل و روش دیگر موثرتر خواهد بود.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 152

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان